I Nature Genetics presenteras genetiska rön kring narkolepsi. Författarna har gjort en analys av hela genomet (ge­nome-wide association-studie) av drygt 6 000 individer: 3 406 från Europa, 2 414 från Asien och 302 från Afrika. Cirka hälften av dem hade narkolepsi.
Studien visar att en enbaspolymorfi inom genen P2RY11 kan kopplas till sjukdomen. Genen uttrycks i bl a NK-celler och T-lymfocyter (CD8+). Den aktuella mutationen i P2RY11, som alltså återfinns hos individer med narkolepsi, innebär att genen underuttrycks i nämnda celler. Mekanismen genom vilken detta underuttryck kopplas till narkolepsi återstår dock ännu att visa.

Rönen är intressanta mot bakgrund av att det under lång tid föreslagits att narkolepsi kan ha autoimmun grund. Trots att mycket tyder på att det stämmer har det varit svårt att visa det slutgiltigt. Ett stöd för att sjukdomen faktiskt är autoimmun utgörs av att tidigare studier visat att den absoluta majoriteten av patienterna har en särskild variant av genen HLA-DQB1*0602 som kodar för ett HLA-protein. Just HLA-proteiner är centrala för immunförsvaret. De nu aktuella rönen innebär således ytterligare stöd för teorin om en autoimmun genes givet att P2RY11 uttrycks i immunceller.
Narkolepsi kännetecknas av sömnattacker och förlust av muskeltonus (kataplexi). REM-sömnen inträder mycket snabbt efter insomning, till skillnad från efter ungefär en timmes sömn hos individer som inte har narkolepsi. Sjukdomen beräknas ha en prevalens på 1/2 000. Det har ibland förts fram att det sannolikt förekommer underdia­gnostik då narkolepsi riskerar att blandas ihop med t ex epilepsi och/eller depression.