Autoreferat. Francis Bacon (1561–1626) slog fast att vetenskapen grundar sig på experiment och observationer. Det gäller än i dag. Experiment inom klinisk medicin innebär randomiserade, kontrollerade studier (RCT). Övriga studier (kohortstudier, fall–kontrollstudier, fallserier, fallbeskrivningar) kallas observationsstudier.

Vi har genomfört en omfattande, systematisk litteraturstudie för att hitta studier som randomiserat (lottat) patienterna till sjukskrivning eller friskskrivning eller annan grad och/eller längd av sjukskrivningen. Clinical Evidence, Coch­rane Library och PubMed genomsöktes elektroniskt, och Campbell Lib­rary och ett supplement till en tidskrift genomsöktes manuellt. Vi genom­sökte båda litteraturen oberoende av varandra och jämförde sedan resultaten.
Vi fann bara två RCT som uppfyllde kriterierna. I en norsk studie rekryterades trafikolycksfall med hög risk för pisksnärtsskador och randomiserades till 14 dagars sjukskrivning plus halskrage eller varken sjukskrivning eller halskrage. Den sistnämnda gruppen blev bättre än den sjukskrivna gruppen. Den andra studien är hittills bara publicerad som en plan. Den är från Finland och innebär att anställda med muskel- och skelettsjukdomar randomiseras till anpassat deltidsarbete eller sjukskrivning på heltid.

Alltså är >99 procent av studierna av sjukskrivning observationsstudier. Att RCT är så extremt sällsynta beror troligen främst på tradition och kultur: i den medicinska kulturens prövningar av läkemedel, operationsmetoder, sjukgymnastiska metoder, psykoterapi m m krävs RCT, medan samhällsvetenskaperna av tradition arbetar med observationsstudier. Men sjukskrivning är en behandling med kraftfulla verkningar och biverkningar och måste studeras experimentellt.

Huvudargumentet mot experimentella studier av sjukskrivning är att den är en rättighet som inte kan randomiseras. Men hälsa är också en rättighet, och tiotusentals svenskar, däribland många med dödliga sjukdomar, har det senaste halvseklet deltagit i RCT av läkemedel mot sina sjukdomar. Att studera sjukskrivningens effekter enbart genom observationsstudier, med deras många fallgropar och svårtolkade data, ger inte den fullständiga bilden av effekterna av sjukskrivning på individuell nivå.
För att få en fullständig bild av effekterna av sjukskrivning måste observationsstudier kompletteras med RCT. Felanvändning av pension och troligen också av sjukskrivning kan faktiskt ta livet av förmånstagarna [BMC Public Health. 2006;6:103].