Proteinet IGF-II (insulin like growth factor II) tycks spela en roll vid minne och inlärning. Det visar en djurstudie som presenteras i Nature.
Försöken har gjorts på råttor och omfattar flera steg. Forskarna har använt sig av en djurmodell kallad »inhibitory avoidance«, som används för att undersöka minnet. Modellen bygger på att djuren placeras i en box med en ljus och en mörk sektion. De ges en stöt om de vistas i den mörka sektionen. Minnet analyseras genom att man först låter djuren lära sig att den mörka sektionen är kopplad till en stöt och därefter ser hur länge djuren undviker den mörka sektionen när de åter placerades i boxen.

Forskarna har injicerat IGF-II direkt in i hippocampus hos en grupp djur efter att dessa givits en stöt i den mörka sektionen av boxen. Man noterade att när dessa djur åter placerades i boxen tenderade de att undvika den mörka sektionen under längre tid än djur som inte fått IGF-II injicerat. Dessutom visade det sig att effekten höll i sig längre, flera veckor efter att försöket gjorts. Det innebär således att djuren som fått IGF-II tenderade att minnas bättre att den mörka sektionen innebar att de utsattes för en elstöt.
Man har därtill gjort ett analogt försök genom att ge en injektion av en IGF-II-blockerande substans till en grupp djur. Resultatet blev det omvända, dvs djur som fått substansen mindes sämre än kontrollerna när de undersöktes 24 timmar efter den initiala inlärningen. Man har dessutom gjort försök på djur som inte behandlats med någon substans som påverkar IGF-II och visat att det naturliga uttrycket av IGF-II i hip­po­campus ökade under de två dygn som följde efter att djuren fått en stöt i den mörka sektionen. Detta kan således ses som en indikation på att IGF-II spelar en roll vid formationen av minnen, en process som ofta kallas konsolidering.

I en kommentar till artikeln konstateras att rönen är preliminära och att mer forskning krävs. Det faktum att IGF-II kan passera blod–hjärnbarriären innebär att rönen skulle kunna bli kliniskt relevanta då det, i alla fall teoretiskt, möjliggör att IGF-II skulle kunna tillföras i minnesförbättrande syfte.
Mycket forskning har lagts ned på den besläktade tillväxtfaktorn IGF-I, medan IGF-II inte har studerats lika noga. Forskning har dock visat att uttrycket av IGF-II-receptorer är högt i hippocampus, vilket bidragit till att proteinet misstänks spela en roll för minne och inlärning.