Det råder ofta stor brist på organ för transplantation, inte minst lungor. Av alla patienter som förklaras hjärndöda är det bara cirka en femtedel som har lungor som är i så pass bra skick att de kan användas för transplantation. Lungskador till följd av mekanisk ventilation tros bidra till detta.
I JAMA presenteras en metod som kan möjliggöra att fler lungor kan räddas och användas för transplantation. Grundprincipen är att man minskar på mängden luft som den hjärndöda patienten drar in i varje andetag för att därigenom skydda lungorna.

Studien har bedrivits vid 12 europeiska centra och omfattar 118 potentiella donatorer. De potentiella donatorerna, samtliga hjärndöda, delades in i två lika stora grupper på vardera 59. En grupp gavs normal ventilation, dvs en tidalvolym på 10–12 ml/kg kroppsvikt och ett slutexspiratoriskt övertryck (positive end-expiratory pressure, PEEP) på 3–5 cm H2O. Den andra gruppen gavs en mindre volym, 6–8 ml/kg kroppsvikt och ett PEEP på 8–10 cm H2O.

Efter sex timmars behandling uppfyllde 32 personer (54 procent) i gruppen som fått traditionell ventilation (kontrollgruppen) kriterierna för donation jämfört med 56 (95 procent) i gruppen som fått reducerad ventilation. Andelen individer där lungorna faktiskt transplanterades uppgick till 27 procent i kontrollgruppen och 54 procent i gruppen som behandlats med reducerad ventilation. Vad gäller donation av övriga organ, såsom lever, njurar och hjärta, skilde det inte mellan grupperna.

Författarna har därefter undersökt sexmånadersöverlevnaden hos mottagarna av lungorna. Denna uppgick till 75 procent hos individer som fått lungor som givits reducerad ventilation jämfört med 69 procent bland dem som fått normalt ventilerade lungor. Författarna konstaterar att den aktuella metoden med reducerad ventilation har potential att markant kunna öka antalet lungor som kan transplanteras.