Det går inte att säga att vertebroplastik eller ballongkyfoplastik är effektivare än icke-kirurgisk behandling vid kotkompression till följd av osteoporos. Så kan man sammanfatta en SBU-rapport.
Osteoporos är den vanligaste anledningen till kotkompression. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt för patienten, och inte sällan kvarstår värken under lång tid. Ibland används perkutan vertebroplastik, som innebär att cement injiceras i den skadade kotan i syfte att stärka och stabilisera denna. En annan metod är ballongkyfoplastik. Metoden bygger på att en ballong blåses upp i den komprimerade kotan, som stabiliseras och återfår sin tidigare form. Därefter kan kotan fyllas med cement. Perkutan vertebroplastik presenterades för första gången i slutet av 1980-talet och kom att etableras under det följande decenniet. Hur effektiv metoden är har dock varit föremål för diskussion.
Under senare år har flera studier presenterats inom fältet, och SBU har gjort en analys av kunskapsläget. Resultaten kan sammanfattas med att det inte går att avgöra om vertebroplastik eller ballongkyfoplastik är effektivare än icke-kirurgisk behandling (smärtstillning samt mobilisering och sjukgymnastik) och ett placeboingrepp. Det sistnämnda innebär en sham-operation, där patienten genomgår ett ingrepp men inte får cement insprutat i kotan. SBU bedömer sammantaget att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka 3) för att effekterna av perkutan vertebroplastik och placeboingrepp är likvärdiga.
Rapporten visar vidare att det inte är ovanligt att cement läcker från kotan vid såväl perkutan vertebroplastik som ballongkyfoplastik. För detta anges det vetenskapliga stödet som starkt (evidensstyrka 1). Eventuella kliniska konsekvenser av cementläckage är inte kända i detalj. Klart är dock att det är sällan som patienten får några symtom av läckaget.
Tittar man på kostnaderna noteras att perkutan vertebroplastik och uppföljning av behandlingen upp till ett år efter ingreppet beräknas kosta mellan 64 000 och 87 000 kronor. Kostnaden för icke-kirurgisk behandling uppgår till mellan 60 000 och 82 000 kronor. Ballongkyfoplastik är något dyrare än vertebroplastik. Generellt anges underlaget för att bedöma kostnadseffektiviteten av metoderna som otillräckligt av SBU. Även när det gäller metodernas påverkan på patientens livskvalitet är det vetenskapliga underlaget för dåligt för att det i nuläget ska gå att dra några säkra slutsatser.
Myndigheten efterfrågar fler studier inom fältet men flaggar för att de metodologiska problemen är omfattande och understryker att det krävs mycket systematisk uppföljning av patienterna. Det sistnämnda skulle kunna uppnås om man använder sig av ett kvalitetsregister, konstaterar SBU.