Postpartumdepression är en åkomma som drabbar omkring 10 procent av alla nyligen förlösta kvinnor och definieras i DSM-IV som en egentlig depressionsepisod som debuterar inom de första fyra veckorna efter förlossningen. »Baby blues«, är en kortare period av lättare nedstämdhet första veckan efter förlossningen och drabbar upp till 80 procent av nyförlösta. Baby blues är vanligen övergående men kan vara en riskfaktor för postpartumdepression senare i postpartumperioden.
Tidigare studier från utvecklingsländer som Indien, Kina och Nigeria har visat en korrelation mellan postpartumdepression och kvinnligt kön hos barnet, medan en studie från Frankrike visat en högre andel depressiva symtom hos kvinnor som fött pojkar.

En populationsstudie från Uppsala universitet, där man har rekryterat kvinnor förlösta mellan maj 2006 och juni 2007, har undersökt sambandet mellan depressiva symtom post partum och barnets kön. De kvinnor som deltog i studien (n = 2 267) fick besvara enkäter med frågor om livsstil, amning, somatisk, gynekologisk och psykiatrisk anamanes samt Edinburgh postnatal de­pres­­sion scale (EPDS). Enkäterna besvarades vid tre tillfällen: fem dagar, sex veckor och sex månader post partum.
Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan kvinnor som födde pojkar och kvinnor som födde flickor kunde ses efter sex veckor eller sex månader post partum. Det fanns dock en statistiskt signifikant skillnad fem dagar efter förlossningen. De kvinnor som födde en pojke visade sig då ha ökad risk för depressiva symtom, även efter justering för riskfaktorer som utbildningsnivå, ålder, förlossningssätt, gestationslängd, amning och partnerstöd (oddskvot 1,42; P < 0,05). Kvinnor som föder pojkar verkar alltså ha en något högre risk för lättare nedstämdhet, baby blues, strax efter förlossningen. Orsakerna kan innefatta hormonella skillnader under graviditeten relaterade till barnets kön, men man kan också tänka sig psykologiska förklaringsmodeller.