Många aspekter av livskvaliteten förbättras under första året efter behandling mot bröstcancer, oavsett om cyto­statika använts eller inte. Dock kvarstår en del besvär, framför allt hos dem som behandlats med cytostatika, enligt en studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.

I ett försök att kartlägga hur fysiska och psykosociala faktorer förändras efter behandling med cytostatika har amerikanska forskare intervjuat 558 kvinnor som behandlats för bröstcancer i tidigt stadium. Samtliga rekryterades inom fyra veckor efter att de genomgått behandling (antingen endast kirurgi, kir­urgi och radioterapi, kirurgi och cyto­statika eller samtliga behandlingar) och följdes upp under ett år.
Livskvalitet och psykosociala faktorer mättes enligt den väletablerade SF-36-skalan, och fysiska symtom såsom vasomotoriska symtom, illamående, problem med urinblåsan, vaginala problem m fl registrerades även. Resultaten på dessa skalor jämfördes sedan med avseende på om kvinnorna fått tilläggsbehandling med cytostatika eller inte (279 kvinnor hade fått cytostatika i någon form). Analyserna justerades för skillnader i bakgrundsfaktorer mellan grupperna såsom ålder, mastektomistatus och strålningsstatus.

Vid studiestarten hade kvinnor som fått cytostatika en något sämre uppfattning av sin egen generella hälsa på SF-36-skalan än kvinnor som inte fått sådan behandling (P < 0,04). I övrigt skilde sig inte resultaten på SF-36, som också mäter t ex energinivå, smärta och mental hälsa. Efter ett år var resultaten lika i de båda grupperna. Däremot fanns statistiskt signifikanta skillnader i fysiska symtom: kvinnor som fått cytostatika hade signifikant mer av fysiska symtom från början. Symtomen minskade under uppföljningstiden, med ungefär samma grad i båda grupperna. Efter ett år kvarstod dock mer av illamående, vaginala problem, muskuloskeletala besvär och viktproblem bland kvinnorna som fått kemoterapi (P = 0,03 till P < 0,001).Tyvärr är studien inte randomiserad. Den hade ett bortfall på 28 procent vid ett år, men resultaten bör ändå kunna ge vägledning i patientrådgivning kring effekterna av cytostatika.