Kalifornien har länge utmärkt sig som en delstat med långtgående tobaksrestriktioner. Man var t ex tidigt ute med tobaksskatt och förbud mot rökning på offentliga platser som skolor och restauranger. I JAMA presenteras en studie där man undersökt hur andelen av befolkningen som röker ändrats under de senaste fyra decennierna, dels i Kalifornien, dels i USA i stort.

Författarna har tittat på utvecklingen under perioden 1965–2007 och använt nationella data. Den senaste undersökningen, »Current population survey tobacco supplements 1992–2007«, omfattar 1 662 353 amerikaner av vilka 139 176 kom från Kalifornien. Som bakgrund till valet av tidsperiod var det år 1964 som amerikanska hälsomyndigheter tydligt varnade för farorna med tobaksrökning i den då mycket uppmärksammade rapporten »Sur­­­geon general’s report on smoking and health«, som kom att bli förstasidesstoff i tidningar världen över. Men trots uppmärksamheten tog det tid innan rönen fick fäste bland allmänheten.
Tittar man på situationen 1965 så noteras att invånarna i Kalifornien rökte lika mycket som amerikanerna i stort. Andelen vuxna invånare som föll inom definitionen storrökare (minst 20 cigaretter om dagen) uppgick till 23,2 procent i Kalifornien, vilket ska jämföras med 22,9 procent i hela USA, siffror som i dag ter sig närmast sanslöst höga. Av samtliga rökare i USA utgjorde storrökarna 56 procent, vilket innebär att en bit över 40 procent av vuxna amerikaner rökte i mitten av 1960-talet.

Fyra decennier senare, år 2007, var situationen markant förändrad. Då hade andelen av Kaliforniens invånare som rökte minst ett paket cigaretter om dagen fallit till 2,6 procent, vilket ska jämföras med 7,2 procent, som är andelen för hela USA. De 2,6 procenten utgjorde 23 procent av alla rökare i Kalifornien, medan de 7,2 procenten utgjorde 40 procent av alla rökare i USA. Det faktum att allt färre unga börjar röka illu­st­reras av att bland alla amerikaner födda 1920–1929 uppgick andelen som rökte minst 10 cigaretter om dagen till 40,5 procent år 1965. Dessa individer var då i åldern 35–45 år. Detta kan jämföras med individer födda 1970–1979. När de var 35 år gamla uppgick andelen som rökte minst 10 cigaretter som högst till 13,5 procent i hela USA och till 4,6 procent i Kalifornien.

Man kan sammanfatta studien med att andelen amerikaner som röker fallit kraftigt de senaste 45 åren. Det gäller speciellt andelen som konsumerar minst ett paket om dagen. Särskilt markerad är utvecklingen i Kalifornien, en delstat som sedan länge har rykte om sig att vara hälsomedveten. Författarna tror att det faktum att delstaten legat i framkant vad gäller olika program för tobaksrestriktion bidragit till att utvecklingen varit särskilt tydlig i Kalifornien. Många rökare har lyckats sluta, men den tyngst vägande faktorn är att allt färre unga börjar röka. Detta är en återspegling av de sociala normer som råder i samhället kring tobaksrökning. Dessa normer kan i sin tur påverkas av t ex förbud och restriktioner kring rökning.