Om ett barn med astma blir sämre trots basmedicinering med inhalerade kortikosteroider (ICS) är det vanligt att höja dosen. För att undersöka om det är en effektiv åtgärd utfördes vid Tufts University, Boston, och Mittuniversitetet, Östersund, en systematisk genomgång av publicerade data om sambandet mellan dos och respons för ICS hos barn med persisterande astma. Vi fann 14 randomiserade, kontrollerade studier med jämförelser av olika doser av inhalerade steroider. Studierna omfattande 5 768 barn i åldern 3–18 år.

Låga doser ICS (budesonid ≤200 µg/dygn; flutikason 100 µg/dygn) jämfördes med fördubblade doser (budesonid 300–400 µg/dygn; flutikason 200 µg/dygn). FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) var i medeltal 28 ml högre hos de barn som fått den högre dosen – statistiskt signifikanta siffror men den kliniska signifikansen är osäker. För övriga parametrar fanns inga statistiskt signifikanta skillnader: PEF (peak expiratory flow), astmasymtompoäng, användning av β2-agonister, andel barn som lämnat studien på grund av dålig effekt av medicinen och biverkningar.

Vår slutsats blev att för de flesta barn med okontrollerad astma är höjd dos av ICS inte till nytta. Hur står sig våra data vid en jämförelse med studier publicerade under 2010?
En blindad, trevägs korsstudie kartlade vilken tilläggsbehandling som var effektivast hos barn 7–17 år gamla med astmabesvär trots flutikason 100 µg × 2. Studien visade att flest barn (ca 45 procent) mådde bäst av långverkande β2-agonister som tillägg till lågdos flutikason, men för många barn var i stället tillägg av montelukast eller ökad dos flutikason bättre (ca 25–30 procent vardera [N Engl J Med. 2010;362:975-85]). Forskarna kunde inte förutsäga vilken tilläggsmedicinering som var bäst för det individuella barnet.
En systematisk översikt av studier som jämfört höjd dos ICS med oförändrad dos vid exacerbationer av kronisk astma fann inga användbara studier av barn, men studier av vuxna visade inga fördelar med dubbel dos [Cochrane Data­base Syst Rev. 2010(12):CD007524].

Dessa tre studier är inte helt samstämmiga men tyder på att de flesta barn med undermedicinerad astma inte är hjälpta av att dosen ICS höjs utöver lågdos.