Vid bröstcancer är undersökning av portvaktskörteln, den lymfkörtel som närmast dränerar tumören, central för den fortsatta handläggningen. Spridning av tumörceller till körteln leder normalt till axillutrymning. Ingreppet är inte sällan förknippat med biverkningar, däribland smärta, utveckling av ödem samt risk för infektion. Men enligt en artikel i JAMA finns det ingen överlevnadsfördel förknippad med detta.

Studien har bedrivits vid 115 amerikans­ka centra och bygger på 891 kvinnor med invasiv bröstcancer (stadium T1–T2) som i samtliga fall hade metastaserat till portvaktskörteln. Hälften av dessa lottades, vid sidan av övrig behandling (strålning av bröstet och bröstbevarande kirurgi), till axillutrymning. Resterande grupp genomgick inte axillutrymning. Värt att notera är att kvinnor som genomgått mastektomi inte har inkluderats i studien.
I gruppen där axillutrymning gjordes var medianen av antalet bortopererade lymfknutor 17, jämfört med en median på 2 i gruppen där man inte gjorde ingreppet. Operationen skedde 1999–2004. När man tittade på femårsöverlevnaden noterades inga skillnader mellan grupperna. Överlevnaden uppgick till 92 procent i båda grupperna: 91,8 procent (95 procents konfidensintervall, KI, 89,1–94,5 procent) i gruppen som gjort axillutrymning och 92,5 procent (95 procents KI 90,0–95,1 procent) i gruppen som inte gjort det.
Inte heller när man tittade på andelen kvinnor som ansågs botade efter fem år noterades några större skillnader. Författarna sammanfattar studien med att nyttan av axillutrymning kan ifrågasättas när det gäller tumörer i bröstet i de stadier som omfattas av studien.