Diabetiker löper ökad risk att avlida även till följd av cancer. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Studien är en metaanalys som totalt omfattar 97 olika prospektiva undersökningar. Dessa omfattar i sin tur 820 900 individer. Av deltagarna avled 123 205 under studiernas gång. Man har jämfört och analyserat mortaliteten hos diabetiker och icke-diabetiker. Resultaten har justerats för faktorer som ålder, kön, rökning och BMI. Ingen hade någon känd kardiovaskulär sjukdom när studierna startades.

Tittar man på samtliga dödsorsaker noteras en riskökning på ca 80 procent (95 procents konfidensintervall 1,71–1,90). Ökningen beror huvudsakligen och som väntat på ökad risk att dö till följd av kardiovaskulär sjukdom. Risken att dö till följd av detta var ökad med 132 procent hos diabetiker. Det visade sig emellertid även att risken att avlida till följd av malignitet, samtliga cancerformer sammanräknade, var ökad med 25 procent.
Till de malignitetsformer där en koppling noterades mellan diabetes och mortalitet hör cancer i lever, pankreas, urinblåsa, lunga och ovarium samt kolorektalcancer och bröstcancer. Viktigt att notera är dock att trots att studien inkluderade data från ett stort antal människor så var det relativt få som drabbades av respektive cancerform, vilket gör att man inte ska dra alltför stora växlar när det gäller diabetes och mortalitet till följd av enskilda malignitetsformer. För övriga dödsorsaker vid sidan av cancer och hjärt–kärlsjukdom noterades en ökad risk att avlida på 73 procent för diabetiker. Till denna grupp sjukdomar hör sjukdomar i lever, njurar, CNS samt infektionssjukdomar och psykiska sjukdomar, däribland suicid.

Allt annat lika beräknas en 50-årig individ med diabetes ha sex år kortare förväntad livslängd än en icke-diabetiker, skriver författarna. Författarna fann en koppling mellan fasteglukos över 5,6 mmol/l och mortalitet, men när man tittade på glukosvärden mellan 3,9 och 5,6 mmol/l noterades inte någon koppling till mortalitet. Författarna drar slutsatsen att diabetes är en mycket allvarlig sjukdom och påverkar risken att avlida i ett stort antal andra sjukdomar. Mer forskning krävs dock kring mekanismerna bakom sambandet mellan dia­betes och mortalitet.