Barn med astma tar ofta inhalationssteroider regelbundet. Nu visar en amerikansk studie som presenteras i Lancet att det kan räcka med att steroidbehandlingen ges vid behov för barn med lindrig astma.

Studien omfattar 288 barn med lindrig astma i åldern 5–18 år. Dessa lottades till fyra olika grupper och behandlingsalternativ. Vardera grupp omfattade ca 70 barn, och studien pågick i 44 veckor. Den så kallade kombinationsgruppen gavs två gånger per dag inhalationssteroiden beklometason. Dessutom gavs det bronkvidgande preparatet albuterol vid behov samt därtill även beklometason vid behov. En annan grupp gavs beklometason dagligen samt albuterol och placebo vid behov. En tredje grupp gavs placebo dagligen samt albuterol och beklometason vid behov. De fjärde gruppen, placebogruppen, gavs endast albuterol vid behov och i övrigt placebo.

Författarna har tittat på antalet exacerbationsepisoder, definierat som att man behövt sätta in perorala steroider, i re­spektive grupp under uppföljningstiden. I kombinationsgruppen drabbades 31 procent av deltagarna av exacerbation under den 44 veckor långa perioden. I gruppen som fick dagliga steroider samt albuterol vid behov var andelen 29 procent. I gruppen som inte fick några dagliga steroider men både albuterol och beklometason vid behov var andelen som drabbades av exacerbation 35 procent, medan den uppgick till 49 procent i placebogruppen.
Man har också undersökt deltagarnas längdtillväxt under perioden och konstaterar att denna i genomsnitt var 1,1 cm lägre i de två grupperna som givits daglig behandling med steroider än i placebogruppen. Just påverkad längdtillväxt är en välkänd biverkan av steroidbehandling.

Författarna konkluderar att dagliga inhalationssteroider var det bästa alternativet för att undvika exacerbationer. Det alternativ som ska undvikas är att endast ge albuterol vid behov då detta var förknippat med högre risk för ex­acerbation. Däremot var kombinationen steroider och albuterol vid behov, men inga dagliga steroider, förknippad med ett så pass bra resultat att det bör övervägas för barn med lindrig och välkontrollerad astma på grund av minskad risk för biverkningar till följd av kontinuerlig steroidbehandling, skriver författarna.