Vilka faktorer utlöser hjärtinfarkt? Den frågan har en grupp forskare från Belgien ställt sig i en studie som presenteras i Lancet. Författarna har ställt samman data från 36 olika epidemiologiska studier där uppgifter funnits tillgängliga om utlösande faktor för hjärtinfarkter som inte hade dödlig utgång.

Enligt studien är kokain den farligaste faktorn vad gäller att utlösa hjärtinfarkt. Därefter följer att äta en stor måltid och att röka marijuana. Att bli arg, utsättas för luftföroreningar, åka bil eller buss samt att trötta ut sig fysiskt är alla faktorer längre ned på farlighetslistan. Viktigt att notera är att den risk för en enskild att drabbas av hjärtinfarkt som kan relateras till respektive faktor är liten. På populationsbasis kan det dock röra sig om betydligt större siffror. Få människor exponeras för kokain, betydligt fler för luftföroreningar. En uppgift som säger något om hur respektive faktor vägs ihop på populationsbasis är hur många hjärtinfarkter som skulle kunna undvikas givet att en viss faktor eliminerades helt.
Listan toppas av trafik. Om ingen använde sig av bil, motorcykel, cykel eller allmänna transportmedel skulle 7,4 procent av hjärtinfarkterna undvikas, enligt studien. Därefter kommer fysisk utmattning. Om ingen ansträngde sig hårt fysiskt skulle 6,2 procent av hjärtinfarkterna undvikas. Hur många som skulle drabbas av diabetes och av den anledningen öka sin infarktrisk anges dock inte. Alkohol och – något förvånande – kaffe kommer på tredje plats. Antalet infarkter skulle minska med 5 procent om ingen drack alkohol och med 5 procent om ingen drack kaffe. Om människor aldrig blev arga kunde 3,1 av infarkterna undvikas. Om de inte hade sex eller tog kokain skulle det resultera i att 2,2 respektive 0,9 procent av infarkterna undveks.

Att beräkna hur många hjärtinfarkter som undviks om man helt eliminerar t ex fysisk utmattning eller ilska kan tyckas irrelevant. Men studien innehåller en del tänkvärda resultat. Författarna lyfter särskilt fram luftföroreningar. Om partikelhalterna i luften kan minskas med 30 mikrogram per kubikmeter skulle 4,8 procent av alla icke-letala hjärtinfarkter undvikas, beräknar författarna. Att få bukt med luftföroreningar skulle inte bara öka människors livskvalitet och välbefinnande utan också skydda mot hjärtinfarkt, skriver de.