I JAMA presenteras en studie i vilken man visar att nitroglycerinsalva skyddar mot osteoporos. Bakgrunden till undersökningen är att tidigare forskning visat att nitroglycerin tycks skydda mot bennedbrytning och stimulera nybildning av ben.

Studien har bedrivits i Kanada under perioden 2005–2010 och bygger på 243 postmenopausala kvinnor som randomiserats till behandling med en salva innehållande nit­roglycerin (motsvarande 15 mg) eller placebo. Salvan smordes in dagligen på armen under två års tid. Författarna har därefter undersökt ben­mineraltätheten (BMD) i femur, höft och ländrygg.

Det visade sig att kvinnor som använt nitroglycerin ökade sin benmineraltäthet i ländkotorna från 1,05 till 1,14 g/cm2 under tvåårsperioden. För placebogruppen noterades en ökning från 1,06 till 1,08 g/cm2. Det innebär en förbättring på 6,7 procent i behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Tittar man på mätningen över höften noterades en ökning från 0,92 till 0,97 g/cm2 i nitroglyceringruppen mot en minskning från 0,93 till 0,92 g/cm2 i placebogruppen, vilket innebär en förbättring på 6,2 procent i behandlingsgruppen.
För femur noterades att BMD steg från 0,88 till 0,93 g/cm2 i behandlingsgruppen och minskade från 0,87 till 0,86 i placebogruppen, en förbättring med 7,0 procent för behandlingsgruppen. Ytterligare ett antal parametrar, där­ibland kortikal tjocklek och benspecifikt alkaliskt fosfatas, förbättrades dessutom i nitrolglyceringruppen efter två års behandling.

Vad gäller biverkningar var huvudvärk vanligare i gruppen som fått nitroglycerinsalva. Tittar man på allvarliga biverkningar noterades inte några skillnader mellan grupperna. Författarna konstaterar att den benskyddande effekten bör betraktas som måttlig men understryker att nitroglycerinsalva är en både billig och enkel behandling. De efterfrågar ytterligare studier inom fältet.