I denna randomiserade, placebokontrollerade studie undersöktes om patienter med hydrocefalus förbättrades av ventrikuloperitoneal shuntkirurgi trots uttalade vitsubstansförändringar i hjärnan.
Hydrocefalus hos vuxna karakteriseras av ventrikelvidgning, bredbasig gångstörning, minnessvårigheter och urininkontinens. Snarlika symtom och radiologisk bild kan finnas hos patienter med Binswangers sjukdom, en småkärlssjukdom med multipla infarkter i hjärnans vita substans nära ventriklarna. Hydrocefalus kan behandlas med shuntoperation som dränerar likvor från ventriklarna, medan det för Bins­wangers sjukdom inte finns någon effektiv behandling. Många patienter kan uppfylla kriterierna för både Binswangers sjukdom och hydrocefalus. Utbredda kärlförändringar har tidigare betraktats som en negativ prediktor vid shuntkirurgi.
För att bättre prognostisera effekten av shuntoperation används också likvordynamiska utredningar. Tidigare har vi dock observerat patienter som förbättrats av shuntoperation trots omfattande småkärlssjuka. Vi ville därför undersöka om patienter kan förbättras av shuntkirurgi trots omfattande vitsubstansförändringar och negativ likvordynamisk utredning.

Fjorton patienter inkluderades: fem kvinnor och nio män med en medelålder av 75 år. Samtliga hade ventrikulomegali, omfattande vitsubstansförändring och både gångstörning och minnessvårigheter. Dessutom var likvordynamisk utredning negativ. Patienterna randomiserades till shuntkirurgi med antingen öppen eller ligerad shunt. Efter tre månader avlägsnades ligaturen på de stängda shuntarna.
Patienterna utvärderades före kirurgi, vid tre månaders uppföljning och sex månader postoperativt. Den kliniska utvärderingen gjordes med sju neuropsykologiska test och sex kontinuerliga gångtest. Patienterna som randomiserades till öppen shunt förbättrades både motoriskt (30 procent) och psykomet­riskt (23 procent) tre månader efter operationen. De förbättrades inte ytterligare under följande tre respektive sex månader. Patienterna med initialt stängda shuntar förblev kliniskt oförändrade under de tre första månaderna men förbättrades motorikskt med 28 procent och psykometriskt med 18 procent efter att ligaturen tagits bort.

Så vitt vi vet är detta den första kontrollerade studien som visar förbättring av hydrocefalussymtom hos vuxna efter shuntkirurgi. Patienterna med ventrikulomegali och hydrocefala symtom kan förbättras efter shuntkirurgi, trots omfattande vitsubstansförändringar.