Pojkar som drabbats av skador på uretra, t ex missbildning eller trauma, kan hjälpas genom vävnadsodling. Det visar en studie i Lancet.
Studien har utförts på fem pojkar i åldern 10–14 år; genomsnittsåldern var 11 år vid ingreppet. Principen bygger på att man tagit en biopsi från urinblåsan. Cellerna har sedan separerats och odlats, epitelcellerna för sig och muskelcellerna för sig. Odlingen har skett runt ett slags rör och har pågått mellan en och två månader. Därefter har man med hjälp av en kateter opererat in cellerna i den skadade uretran. Katetern fick stanna kvar ett par veckor för att säkerställa urinflödet.

Resultatet efter att katetern avlägsnats var överlag gott: de odlade cellerna hade integrerat och urinflödet fungerade som det skulle utan förträngningar. Det initiala ingreppet gjordes under perioden 2004–2007, och löpande urinflödesmätningar har sedan gjorts flera år efter ingreppet. Likaså har resultatet följts med endoskopiska undersökningar. För flera pojkar har man gjort en uppföljning sex år efter det initiala ingreppet, vid vilken det goda resultatet kvarstod.
Den rekonstruktiva metoden ter sig onekligen lovande, men det är viktigt att tänka på att det rör sig om en experimentell studie och att det krävs att resultaten verifieras i mer omfattande material. Givet de tekniska svårigheter som är förknippade med odlingen av celler kan metoden sannolikt bli aktuell bara för ett begränsat antal patienter. Författarna understryker också att metoden prövats bara på barn och att man inte kan dra slutsatsen att den skulle fungera på vuxna män med skador på uretra.