En skyddande effekt verkar föreligga, men försiktighet borde ändå iakttas vid förskrivning av statiner för primärprevention bland personer med låg risk för hjärt–kärlsjukdom. Det menar en ny metaanalys från en Cochranegrupp.
Fördelarna med sekundärpreventiv statinbehandling av högt kolesterol bland patienter med kardiovaskulär sjukdom är välkända. Det debatteras dock livligt kring i vilken utsträckning statiner ska användas som primärprevention för kardiovaskulär sjukdom. Ett antal systematiska översikter har kommit till delvis olika slutsatser, troligen till stor del beroende på vilka patientgrupper som inkluderats och vilka utfall som rapporterats.
Den aktuella metaanalysen hade som mål att bara undersöka studier av statiner bland personer utan känd hjärt–kärlsjukdom. Sådana var dock svåra att hitta, och därför inkluderades även studier med högst 10 procent hjärt–kärlsjuka patienter. Hypertoni tilläts där­emot hos alla studiepatienter, även t ex diabetes och mikroalbuminuri. Studierna skulle ha en duration på minst ett år och en uppföljningstid på minst sex månader. En systematisk litteratursökning resulterade i 14 relevanta studier med sammanlagt 34 272 patienter, till och med mars 2007, då sökningen avslutades. De senaste årens studier är alltså inte inkluderade (men tas upp översiktligt i rapportens diskussionsdel).

Statinbehandling reducerade total dödlighet (relativ risk, RR, 0,83; 95 procents konfidensintervall, KI, 0,73–0,95). Även den sammanlagda risken för dödliga/icke-dödliga kardiovaskulära utfall minskade (RR 0,70; 95 procents KI 0,61–0,79). Antalet revaskulariseringar var också lägre i statingruppen (RR 0,66; 95 procents KI 0,53–0,83).
Cochranegruppen kritiserar, trots dessa positiva resultat, underlaget för att vara delvis oklart. Vissa studier rapporterade inte alla planerade utfallsmått, åtta rapporterade inte om biverkningar och de flesta rapporterade bara kombinerade utfallsmått, vilket begränsade metaanalysen. Dessutom förelåg, enligt gruppen, bara begränsade data kring kostnadseffektivitet och livskvalitet med statinbehandling i denna patientgrupp. Jämfört med vad man funnit i flera andra översikter/studier var den skyddande effekten av statiner mindre; enligt gruppen för att de inkluderat övervägande relativt friskare patienter än dessa. Därför manar författarna till mer forskning och till försiktighet vid förskrivning i primärpreventivt syfte.