Matens fettkvalitet kan spela roll för risken att utveckla kardiometabola sjukdomar. En rad viktreduktionsstudier har genomförts, men för att undersöka kostsammansättningens och olika livsmedels inverkan på lipid- och glukosmetabolismen behövs strikt kontrollerade studier som genomförs under viktstabila förhållanden.
Den aktuella studien var en kontrollerad interventionsstudie enligt korsdesign, där 20 friska försökspersoner med hyperlipidemi randomiserades till en isokalorisk kost vars fettinnehåll baserades på antingen rapsolja (som innehåller hög andel enkelomättat och fler­omättat fett av typerna omega-6 och -3) eller mejerifett (smör, grädde, ost; hög andel mättat fett). Dieterna skilde sig inte åt i övrigt.

Samtliga livsmedel tilldelades studiedeltagarna under tre veckor, varpå de återgick till sin vanliga mat under tre veckor (wash out-period) och fick därefter byta till kosten med den andra sortens fett i tre veckor. Vid studiens start och efter respektive kostperiod mättes kroppsvikt, blodfetter, insulinkänslighet och koagulationsfaktorer.
Samtliga deltagare fullföljde studien, och följsamheten vad god, vilket återspeglades i fettsyrasammansättningen i blodprov efter respektive diet. Kroppsvikten påverkades obetydligt under studien (vilket heller inte var avsikten), BMI minskade från 26,3 vid studiestart till 26,2 kg/m2 efter båda dieterna.
Blodfetterna minskade efter rapsoljekosten (totalkolesterol –17 procent från 6,7 till 5,6 mmol/l, LDL-kole­sterol –17 procent, triglycerider –20 procent, kvoten total kolesterol/HDL-kolesterol –21 procent) medan de var i princip oförändrade jämfört med studiestart efter kosten baserad på mejerifett. Skillnaderna mellan kosterna var statistiskt signifikanta. Man såg däremot endast små eller inga skillnader avseende glukosmetabolism och koagulationsfaktorer.

Studien visar att fettkvalitetens roll är betydande och att enbart byte av matfett kan innebära snabba och kliniskt relevanta förbättringar avseende hy­per­lipid­emi, inklusive förhöjda triglycerider. Dessa gynnsamma effekter kan uppnås utan viktminskning och utan att begränsa det totala fettintaget. Förbättrad fettkvalitet i kosten kan vara ett kostnadseffektivt och biverkningsfritt alternativ till läkemedelsbehandling vid höga blodfetter hos friska. Studien var troligen för liten och/eller av för kort duration för att påvisa signifikanta förbättringar av t ex glukosmetabolismen av en kost med mycket rapsolja hos viktstabila individer.