Det antikoagulerande preparatet dabigatran är en ny form av antikoagulantia av typen trombinhämmare som har lyfts fram som en potentiell efterföljare till warfarin. SBU har sammanställt den medicinska evidensen i en rapport och fastslår att det inte finns någon kliniskt relevant skillnad mellan dabigatran och warfarin när det gäller att förebygga stroke eller blodpropp av annan typ vid förmaksflimmer.
Det vetenskapliga stödet för slutsatsen att dabigatran inte är bättre än warfarin bedöms som måttligt starkt av SBU.
Myndigheten konstaterar också att risken för allvarlig blödning generellt inte skiljer sig markant mellan preparaten. Inte heller skiljer sig risken att avlida. Även detta vetenskapliga stöd anges som måttligt starkt.
Däremot är dabigatran förknippat med lägre risk för hjärnblödning än warfarin. Detta måste dock vägas mot övriga risker förknippade med dabigatranbehandling.
Resultaten bygger på att warfarinbehandlingen är välinställd och att patienterna har analyserats på gruppnivå. SBU skriver att det kan finnas enskilda individer för vilka det varit svårt att ställa in warfarinbehandlingen, och för dessa kan dabigatran vara ett bättre alternativ.
En central fråga är om patienter för vilka warfarin är kontraindicerat redan när preparatet ska sättas in är betjänta av dabigatran. Här saknas ännu vetenskapligt underlag innan man kan dra säkra slutsatser, skriver SBU.
Tittar man på hälsoekonomiska aspekter noteras att warfarin är betydligt billigare än dabigatran, vilket bidrar till att det är ett mer kostnadseffektivt alternativ. Givet kostnader förknippade med provtagning för warfarin kan det dock finnas individer för vilka dabigatran är mer kostnadseffektivt, skriver SBU.
Dabigatran godkändes som trombosprofylax vid knä- och höftplastik under 2008. Att skydda mot trombos vid förmaksflimmer är dock ett betydligt större användningsområde: ca 100 000 svenskar har en sådan hjärtrytmrubbning. Att det rör sig om ett stort fält rent kommersiellt inser man också, då det enligt SBU fanns 160 000 svenskar som behandlades med warfarin under 2009.