Tidig trakeotomi påverkar inte mortalitet, längd på ventilatorbehandling eller sjukhusvistelse hos patienter efter hjärtkirurgi, men det finns flera andra potentiella fördelar. Det rönet publiceras i Annals of Internal Medicine.
Huruvida tidig trakeotomi bland mekaniskt ventilerade patienter kan förkorta tiden för mekanisk ventilatorbehandling och/eller till och med sänka sjukhusmortaliteten debatteras livligt.

I en fransk studie inkluderades 216 vuxna patienter som genomgått hjärt­kir­urgi och fortfarande efter 4 dagar hade mekanisk ventilation. Dessa randomiserades till antingen tidig perkutan trakeotomi (före dag 5 efter kir­urgin) eller förlängd intubation (sen trakeotomi efter dag 15 tilläts dock i denna grupp).
Vid utvärderingen såg man ingen skillnad i antalet ventilatorfria dagar mellan grupperna (absolut skillnad 2,1 dagar; 95 procents konfidensintervall, KI, 4,1–8,3 dagar) eller i mortalitet vid 28, 60 eller 90 dagar (16 mot 21 procent, 26 mot 28 procent och 30 mot 30 procent). Durationen av mekanisk ventilation och sjukhusvistelse var också unge­­fär densamma.
Tidig trakeotomi kunde dock kopplas till bl a mindre behov av intravenös sedering, mindre tid under tung sedering, bättre patientkomfort och tidigare återupptag av oralt näringsintag. Överlevnad, psykosociala utvärderingar och hälsorelaterad livskvalitet låg på ungefär samma nivå i de båda grupperna efter runt två års uppföljning.
27 procent av patienterna i gruppen med förlängd intubation trakeotomerades efter 15 dagar, vilket kan ha försvagat jämförelsen av resultat. Med tanke på detta föreslår forskarna vidare studier av effekterna vid sen trakeotomi.