Industrisponsrade studier rapporterar subgruppsanalyser i större utsträckning än studier med annan finansiering och har fler svagheter i denna rapportering än icke-industrisponsrade publikationer, enligt en översikt i BMJ.
Subgruppsanalyser, dvs analyser av huruvida en behandlingseffekt verkar variera i olika grupper i studien (t ex kvinnor/män eller äldre/yngre), är vanliga i randomiserade prövningar. Det har dock visats att subgruppsanalyser kan vara riskabla eftersom resultaten i efterhand kan vara svåra att upprepa.

En internationell forskargrupp har nu gjort en omfattande litteratursökning i 118 medicinska tidskrifter under 2007. 469 randomiserade studier slumpades fram för närmare granskning. Av dessa rapporterade 207 (44 procent) åtminstone en subgruppsanalys. Subgrupps­analyser förekom signifikant oftare i tidskrifter med hög impaktfaktor, i icke-kirurgiska studier och i stora studier. Dessutom fanns en signifikant interaktion mellan subgruppsanalyser och typ av sponsring för studien, beroende på huruvida primärutfallet var signifikant eller ej (P = 0,02).

I studier där den primära behandlingseffekten (primärutfallet) var statistiskt signifikant skilde sig inte förekomsten av subgruppsanalyser mellan studier som var industrisponsrade och de som inte var det (oddskvot 0,79; 95 procents konfidensintervall, KI, 0,46–1,36). I studier som inte hade ett signifikant resultat i primärutfallet var det dock vanligare med subgruppsanalyser i industrisponsrade studier än i studier med annan finansiering (oddskvot 2,29; 95 procents KI 1,30–4,72). Industrisponsrade studier kunde också kopplas till mindre frekvent prespecificering av subgruppshypoteser och mind­re användning av formella interaktionstest för att utvärdera effekten mellan subgrupper (metodologiskt mer korrekt än att bara granska effektstorleken i olika grupper).
Författarna konstaterar att rapporteringen av subgruppsanalyser behöver stärkas generellt och speciellt i industrisponsrade prövningar. Kliniker bör iaktta försiktighet vid tolkningen av dylika analyser, framför allt i industrisponsrade prövningar där primärutfallet är negativt.