Risken att drabbas av cancer till följd av strålbehandling för en tidigare malignitet är liten. Det visar en studie som presenteras i Lancet Oncology.
I vilken mån man genom radioterapi utsätter patienter för risk för en framtida malignitet är ett omdiskuterat fält. Den aktuella sammanställningen är omfattande och innehåller data från 647 672 amerikanska patienter över 20 års ålder. Materialet kommer från registret US Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER). Samtliga deltagare dia­gnostiserades åren 1973–2002 med en av 15 olika maligniteter som ofta behandlas med strålning, där­ibland cancer i prostata, bröst, tyreoidea, cervix, testikel, lunga och CNS. Cirka hälften av patienterna genomgick radioterapi för sin sjukdom. Vidare överlevde samtliga sin grundsjukdom i minst fem år. De följdes sedan under i genomsnitt tolv år efter den ursprungliga strålbehandlingen. Under den perioden drabbades 60 271, motsvarande 9 procent, av en ny malignitet.

Författarna har tittat på hur många av dem som tidigare strålats som drabbats av en ny tumör och jämfört med individer som inte strålats. De har kommit fram till att 3 266 cancerfall, motsvarande 8 procent av samtliga fall av en ny malignitet, skulle kunna bero på patientens tidigare strålbehandling. Ett annat sätt att se på siffrorna är att om 1 000 personer strål­be­hand­las kommer detta statistiskt att resultera i 5 strålorsakade tumörer under perioden fram till 15 år efter strålbehandlingen.

Hög stråldos (>5 Gy) eller strålbehandling i unga år är faktorer som visade sig vara korrelerade med ökad risk för strål­orsakad cancer. Risken att drabbas av en ny tumör efter strålning skiljer sig för olika tumörformer. Värt att notera är att testikelcancer visade sig vara en tumörform där strålbehandling var mer tydligt kopplad till ökad risk för en ny tumör.
Författarna sammanfattar resultaten med att strålbehandling av en cancer innebär endast en liten risk att drabbas av en ny malignitet i framtiden. Faktorer som livsstil och arv väger sannolikt tyngre. Viktigt att understryka är att patienterna i studien strålbehandlades före 2003. Patienter som strålats med nyare metoder för att begränsa mängden strålning som patienten utsätts för finns således inte inkluderade i materialet.