En kombination av kost och motion ger bäst effekt hos individer över 65 års ålder med övervikt. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine.
Författarna har tittat på 93 individer ≥65 års ålder (snittålder 70 år) som alla hade ett BMI ≥30 då studien påbörjades. Studien pågick under ett år, och deltagarna lottades till en av fyra grupper: en som fick lågkaloridiet, en som fick motion tre gånger i veckan, en som fick både motion och diet (kombinationsgruppen) och en fjärde som utgjorde obehandlade kontroller.

Deltagarna utvärderades primärt enligt testet Physical performance test (PPT), som inkluderar dagliga uppgifter som att klara av att gå 15 meter, lyfta upp en bok, ställa sig på en stol, gå uppför en trappa och liknande. Testet tar ungefär en timme att genomföra, och hög poäng indikerar hög fysisk förmåga.
I kontrollgruppen var PPT-poängen i princip oförändrad (den steg 1 procent) efter ett år. I dietgruppen steg poängen med i genomsnitt 12 procent jämfört med ursprungsvärdet. I motionsgruppen var ökningen 15 procent och i kombinationsgruppen 21 procent jämfört med ursprungsvärdet. Författarna har därtill undersökt faktorer som aerob kapacitet och livskvalitet och noterade att även för dessa parametrar var den positiva utvecklingen tydligast i kombinationsgruppen. När man tittade på viktnedgång noterades att kombinationsgruppen tappade i genomsnitt 9 procent av kroppsvikten mot 10 procent i dietgruppen. För övriga grupper noterades ingen förändring av deltagarnas vikt under studien.

Det förs ofta fram att äldre överviktiga som går ned alltför mycket i vikt riskerar att tappa muskel- och benmassa. För äldre kan i stället faktorer som fysisk förmåga och livskvalitet vara viktigare än viktnedgång och inverkan på kardiovaskulära riskfaktorer. Om man tittar på just fysisk förmåga och livskvalitet tycks kombinationen av kost och motion vara den effektivaste metoden visar studien.