Blodtrycksscreening be­drivs huvudsakligen som systematisk screening inom speciella enheter eller som osystematisk opportunistisk scree­ning av patienter som av annat skäl kommit till vårdenheten, oftast primärvården. Tandvården är speciellt lämpad för systematisk opportunistisk scree­ning eftersom en stor del av befolkningen regelbundet kommer för kontroll utan att ha några besvär.
Den aktuella studien genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan tandvården och primärvården i Ovanåkers kommun i Hälsingland, där tandvårdens roll var att screena för högt blodtryck och primärvårdens att hjälpa till med utrustning, kalibrering och uppföljning av dem som screenade positivt.

I samband med kallelse till tandvårdsbesök inbjöds patienter att kostnadsfritt få blodtrycket mätt. 1 149 personer 20–65 år gamla och utan tidigare blodtrycksdiagnos tackade ja. Blodtrycket mättes i tandläkarstolen, före tandvårdsundersökningen, med automatisk blodtrycksmätare. 237 personer med systoliskt blodtryck över 160 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck över 90 mm Hg remitterades till primärvården för uppföljning. Hela screeningpopulationen följdes under tre års tid efter screeningtillfället. Utfallsdata var om de remitterade kom till uppföljning på vårdcentralen och, när de kom, om blodtrycket följdes upp och om hypertoni­dia­gnos ställdes. Dessa uppgifter erhölls via granskning av journaler i primärvård och slutenvård och från Dödsorsaksregistret. 230 (97 procent) av de remitterade gick till hälsocentralen inom 3 år, de flesta inom ett halvår.
Nästan alla fick blodtrycket mätt, och 76 (32 procent) fick hypertonidiagnos. Screeningens sensitivitet var 79 procent, specificiteten 85 procent och det positiva prediktiva värdet 30 procent. Number needed to screen var 18, dvs för att hitta en ny hypertoniker behövde blodtrycket hos 18 personer mätas, vilket är ett lågt tal. Screeningmodellen är således synnerligen effektiv. En förutsättning för den höga effektiviteten var den samverkan mellan parterna som etablerades innan screeningförsöket påbörjades.