Det är väletablerat att svåra nedre luftvägsinfektioner med respiratory syncytial virus (RSV) i tidig ålder ofta följs av obstruktiva luftvägssymtom, som kan kvarstå i flera år. Det är dock omdiskuterat om de efterföljande symtomen utgörs av allergisk astma eller är icke-allergiska och övergående. Likaså är det oklart vilken betydelse virusinfektionen i sig har för symtomutvecklingen.

Vi har prospektivt följt 47 individer som sjukhusvårdades för svår RSV-bronkiolit under första levnadsåret (43 var ≤6 månader vid sjukdomstillfället) och 93 kontroller, matchade för kön, ålder och bostadsområde. Vid den senaste uppföljningen vid 18 års ålder gjordes bl a klinisk undersökning, hudpricktest, S-IgE-test mot inhalationsallergener, spirometri och undersökning av små luftvägar med inertgasutsköljning. RSV-gruppen uppvisade signifikant ökad förekomst av astma (39 vs 9 procent), sensibilisering mot perenna luftvägsallergener (41 vs 14 procent) och klinisk allergi mot luftvägsallergener (43 vs 17 procent). Undersökning av luftrörsfunktionen visade i RSV-gruppen sänkt funktion i de grövre bronkerna både vid aktuell och vid avsaknad av astma. Reducerad funktion i de små luftvägarna fanns vid aktuell astma i både RSV- och kontrollgruppen. Analys av hela förloppet visade att den ökade förekomsten av allergi och astma i RSV- gruppen berodde på en hög andel individer med tidigt debuterande allergisk astma. Inga signifikanta skillnader avseende hereditet för allergi/astma eller undersökta omgivningsfaktorer påvisades mellan grupperna. Från 3 års ålder och framåt var genomgången RSV-infektion den enskilt kraftigaste markören för aktuell astma och en enskild kraftig markör för sensibilisering och klinisk allergi.

Vår deskriptiva studie kan inte svara på frågan om det finns ett kausalt eller genetiskt samband mellan tidig och svår RSV-infektion och framtida allergi/astma. I 18-årsåldern var frekvensen av sensibilisering, allergi och astma högst hos RSV-individer med astmahereditet, näst högst hos RSV-individer utan sådan och lägst hos kontroller med eller utan astmahereditet. Detta kan tala för både genetiskt och kausalt samband.Två nyligen publicerade stora registerstudier avseende RSV-infektion och framtida astma redovisar sins­emellan motstridiga resultat avseende virusinfektionens effekt i sig versus genetiska faktorer hos individen [Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:1123-9; J Allergy Clin Immunol. 2009;123:7.e1].
Vi har tidigare framhållit att bekräftelse på de olika faktorernas betydelse kan fås enbart genom interventionsstudier, vilket också förordas i två redaktionella inlägg i anslutning till vår artikel. Klart är emellertid att svår, tidig RSV-bronkiolit är associerad med framtida allergisk astma upp till vuxen ålder.