Operation är bättre än antibiotika vid appendicit. Så kan man sammanfatta en fransk studie som presenteras i Lancet. Studien har gjorts vid sex sjukhus i Frankrike och omfattar 239 individer i åldrarna 18–68 år som alla hade akut och okomplicerad appendicit verifierad med datortomografi.

Deltagarna lottades till operation eller antibiotikabehandling (klavulansyra 3 g per dag, i kombination med amoxicillin) i 8–15 dagar. Av de 239 deltagarna antibiotikabehandlades 120, medan 119 opererades. Primärt effektmått var förekomst av peritonit i re­spektive grupp inom en månad efter operationen eller en månad efter att antibiotikabehandlingen påbörjats.
Det visade sig att peritonit var vanligare i antibiotikagruppen. Där drabbades nio (8 procent), vilket ska jämföras med två (2 procent) bland de opererade. Viktigt att notera är att bland de 119 som opererades visade det sig att 21 (18 procent) hade komplicerad appendicit med peritonit. Bland de antibiotikabehandlade opererades 14 av 120 inom 30 dagar.
Författarna sammanfattar resultaten med att operation tycks vara bättre än antibiotika. Man hoppas dock på bättre radiologiska markörer med vilka man kan selektera fram patienter som kan behandlas med antibiotika så att operation kan undvikas. En invändning mot studien som lyfts fram i en kommentar, också den i Lancet, är att det svagare resultatet för antibiotikagruppen kan ha berott på resistensutveckling. Richard Mason vid University of Southern California skriver därtill att kirurgisk behandling av appendicit är så pass djupt rotad bland såväl kirurger som allmänhet att antibiotikabehandling ofta inte ens övervägs.

Frågan om antibiotika eller operation vid appendicit är omdebatterad. En metaanalys från 2010 visade t ex att antibiotika kan användas som primär behandling vid misstänkt okomplicerad appendicit men att operation är effektivare. I en studie från april i år i Archives of Surgery hävdades att antibiotika är ett bättre alternativ än operation. I den studien ifrågasatte författarna att okomplicerad appendicit som inte behandlas med operation normalt innebär att appendix förr eller senare perforerar. Att den nu aktuella studien kommer att dels debatteras, dels följas av fler undersökningar är således ingen vild gissning.