Prostata, ett av de svåraste organen att undersöka, har en metabolism som inte liknar något annat mänskligt organs. Metaboliterna från processer i prostata har visat sig kunna användas som sjukdomsmarkörer.
Förutom den för prostata karakteristiska metaboliten citrat är fytonutrienten ino­sitol mycket intressant i sammanhanget. Inositol finns i bl a modersmjölk, bönor, nötter och spannmål och har tidigare visat sig kunna ha en skydds­effekt vid prostatacancer. I avhandlingen visas att inositolföreningar också skulle kunna användas för att upptäcka cancer och även detektera aggressiv prostatacancer genom mätningar i den friska delen av prostata.

Prostatacancer är ofta multifokal, och cancercellerna har en tendens att infiltrera normala celler. I motsats till många andra tumörer bildas inte alltid tydligt kännbara knölar. Dessutom saknas tillförlitliga metoder för avbildning av organet. Detta gör biopsitagning problematisk eftersom tumörerna lätt missas vid provtagningen.
Ökad kunskap om prostatacancer med hälsokontroller inklusive PSA-testning har bidragit till att man hittar fler fall av lokaliserad prostatacancer i tidigt stadium. Detta räddar liv men ökar dessvärre risken för överbehandling med onödiga biverkningar. Således krävs avancerade dia­gnos­tiska metoder, som kan erbjuda hög­re biopsikänslighet, precisare tumörlokalisering och skilja mellan latent och aggressiv cancer. För att kunna ge rätt behandling i förhållande till tumörens farlighetsgrad behövs biomarkörer med kapacitet att indikera hur organet mår.
Avhandlingen bygger på mätningar av metabolismen (»metabolomics«) i uttagna vävnadsbitar från prostata. Resultaten visar att flera metaboliter är karakteristiska för prostata, men de kan också vara unika för både olika typer av celler och olika delar av körteln. Organspecifika metaboliter har potential att vara dels indikatorer på organfunktion, vitalitet, inre och yttre störningar, dels värdefulla markörer för behandlingsrespons.

I en studie detekterades metabolismen med high resolution magic angle spinning (HRMAS) NMR-spektroskopi vid 11,7 tesla (motsvarar klinisk magnetisk resonansspektroskopi men med högre fältstyrka och ex vivo) med efterföljande histopatologi på intakta vävnadsprov. Metaboliten inositol utmärkte sig som en stark biomarkör och indikerar skyddande egenskaper som avtar i icke-maligna prostataceller med en eller flera tumörer i närheten. Inositols förmåga att diskriminera mellan Gleason-
poäng 6 (3 + 3) och den mer aggressiva Gleason-poäng 7 (3 + 4) i icke-malign vävnad utvärderades med binär multivariat logistisk regression, oddskvot = 0,22, P = 0,002.

Min bedömning av studien och dess resultat är att man i framtiden borde kunna använda magnetkamera (MRSI) för att mäta metaboliter i prostata icke-invasivt och på så sätt erhålla information om sjukdomsstatus och förekomst av eventuell aggressiv prostatacancer. En annan möjlighet är analys av finnålsbiopsier med HRMAS NMR med eller utan efterföljande histopatologisk analys. Detta kan vara speciellt värdefullt i svårbedömda fall och kan minimera antalet biopsier.