I Lancet presenteras en sammanställning av sjukdomsbördan hos människor mellan 10 och 24 år. Totalt finns det 1,8 miljarder människor världen över i denna ålderskategori, vilket motsvarar 27 procent av jordens befolkning. Men det har inte gjorts särskilt mycket forskning kring vilka faktorer som orsakar störst sjukdomsbörda inom ålderskategorin.

Den aktuella studien bygger på data från WHO:s material från 2004 kallat Global burden of disease study. Författarna har använt sig av måttet disability adjusted life years (DALY), som är en sammanslagning av förkortad livstid och sjukdom. Undersökningen visar att i Afrika drabbas människor i åldern 10–24 år av i storleksordningen 2,5 gånger fler DALY jämfört med jämnåriga i höginkomstländer.

DALY delas in i två delar: för tidig död och sjukdom. Om man tittar på DALY till följd av sjukdom (måttet kallas years lost because of disability, YLD) på global basis så orsakar neuropsykiatriska sjukdomar (däribland schizofreni, bipolär sjukdom och missbruk) störst sjukdomsbörda med 45 procent av det totala antalet DALY. Därefter följer olycksfall (12 procent av det totala antalet DALY) och parasitsjukdomar (10 procent).

En intressant iakttagelse om man jämför pojkar och flickor på global basis är att i åldrarna 15–19 år drabbas flickor av 12 procent fler DALY jämfört med pojkar i samma ålderskategori. Enligt studien drabbas människor mellan 10 och 24 år av totalt 236 miljoner DALY vilket är 15,5 procent av alla DALY för samtliga ålderskategorier. Detta kan således sammanfattas med att det finns en relativt stor sjukdomsbörda inom ålderskategorin.

Författarna konstaterar att till de största riskfaktorerna för DALY inom ålderskategorin hör alkohol, oskyddad sex, järnbrist, brist på p-piller och illegala droger. De sammanfattar resultaten med att unga människor är en negligerad grupp inom fältet folkhälsa och efterfrågar insatser som exempelvis lagstadgade krav på bilbälte, ökade tobaksskatter och distribution av preventivmedel för att reducera sjukdomsbördan inom denna åldersgrupp.