Att som relativt frisk patient komma till akuten under skift med hög belastning kan kopplas till högre risk för inläggning eller död i det korta perspektivet, enligt en artikel i BMJ.

Väntetiderna på akuten är numera ständigt i fokus, men evidensen är oklar för hur lång väntetiden kan få vara. Bäst evidens finns för patienter med sådana akuta sjukdomar för vilka långa handläggningstider kan försena viktiga diagnoser och terapier. Runt 85 procent av patienterna går dock hem från akuten utan att läggas in på sjukhus, och det är okänt om långa handläggningstider påverkar även dessa patienters prognos. Patienter kan också lämna akuten i frustration utan att ha blivit bedömda, och det är oklart om och hur deras utfall påverkas av detta.

I en retrospektiv kohortstudie granskades alla patienter som sökt på akutmottagningar utan att läggas in i Ontario, Kanada, under åren 2003–2007. Man beräknade risken för negativt utfall (sjukhusinläggning, dödsfall inom sju dagar), justerat för patientkarakteristika, skift och sjukhus. Sammanlagt sökte runt 14 miljoner patienter vård under denna tid – utan att vara så sjuka att de bedömdes som inläggningsfall. Ytterligare 600 000 patienter lämnade akuten utan att ha blivit bedömda.
Risken för negativt utfall ökade med den genomsnittliga väntetiden på akuten för liknande patienter under samma skift. För en genomsnittlig väntetid ≥6 timmar bland patienter med lågakut tillstånd ökade risken för både inläggning (oddskvot 1,66; 95 procents konfidensintervall, KI, 1,56–1,76) och död (1,71, 95 procents KI 1,25–2,35) jämfört med väntetiden <1 timme. För patienter med högakut tillstånd ökade riskerna mer. Att avvika från akuten utan att ha blivit undersökt var dock inte kopplat till större risk för dessa negativa utfall. Referensgruppens väntetid, <1 timme, kan anses vara en utopi på de flesta akutmottagningar, och det är oklart exakt hur resultaten bör tolkas. Studien tyder dock på att längre väntetider kan öka risken för negativa utfall även bland patienter med tillstånd som bedöms vara mindre akuta. Som sådan kan den stödja åtgärder för att minska väntetiden på akuten, men den belyser inte vilken orsak som bör angripas (bemanning, beläggning på sjukhuset etc).