De flesta patienter som haft venös tromboembolism kan avsluta antikoagulationsbehandlingen efter tre månader, det menar man i en metaanalys i BMJ.
Den optimala längden för antikoagulationsbehandling efter djup ventrombos eller lungemboli är oklar. Det har visserligen visat sig att recidivfrekvensen ökar betydligt om behandlingslängden bland oselekterade patienter förkortas från 3–6 månader till 1–1,5 månader. Men de flesta studier har bara jämfört två behandlingslängder.

I en metaanalys som kombinerade data från sju randomiserade studier, bl a ODAC- och DURAC-studierna, har nu en internationell forskargrupp undersökt vad som kan vara optimal längd på warfarinbehandling. Studierna inbegrep sammanlagt 2 925 patienter som hade haft venös tromboembolism en första gång.
Patienterna fick inte ha någon cancersjukdom. INR-målvärdena var mellan 2,0 och 3,0 och uppföljningstiden 10–24 månader. Tromboserna kategoriserades som antingen provocerade (efter en tillfällig riskfaktor som kirurgi, gipsning) eller oprovocerade.

Återfall i djup ventrombos eller lungemboli visade sig vara mindre vanliga efter distal djup ventrombos än efter proximal. Återfallsrisken var däremot ungefär densamma efter proximal djup ven­trombos som efter lungemboli men var lägre för provocerad tombos än för oprovocerad. Återfall var vanligare i grupper som behandlats 1–1,5 månader (hazard-kvot 1,52; 95 procents kon­fidens­in­ter­vall 1,14–2,02) men densamma om behandlingen avslutades efter 3 månader eller efter ≥6 månader (hazard-kvot 1,19; 95 procents konfidensintervall 0,86–1,65).
Bland dem med provocerad, isolerad distal djup ventrombos var återfallsrisken inte högre med bara 1–1,5 månaders behandling. Bland dem med oprovocerad proximal djup ventrombos eller lungemboli var återfallsrisken något högre i 3-månadersgruppen än i ≥6-månadersgruppen. Dock kvarstod återfallsrisken som hög oavsett när behandlingen i denna grupp avslutades.

Författarna menar därför att de flesta patienter kan avsluta behandlingen efter 3 månader (ibland efter 1–1,5 månader). Vid vissa trombosgrupper är dock risken för återfall hög oavsett när behandlingen avslutas.