Kombinationen av acetylsalicylsyra (ASA) och protonpumpshämmare (PPI) efter hjärtinfarkt kan kopplas till ökad risk för negativa kardiovaskulära utfall. Möjliga interaktioner bör undersökas närmare. Det visar en analys i BMJ.
På senare tid har potentiella interaktioner mellan PPI och antitrombotiska läkemedel alltmer uppmärksammats. Kombinationen klopidogrel och PPI har beskrivits som särskilt problematisk, men nu har även kombinationen ASA och PPI ifrågasatts. Eftersom PPI modifierar pH i magsäcken förskrivs de ofta som skydd mot magsår i samband med ASA-förskrivning. Detta modifierade pH har dock också misstänkts minska biotillgängligheten av andra läkemedel, teoretiskt sett inkluderande ASA. Studier kring huruvida PPI hindrar ASA-inducerad trombocythämning har visat blandade resultat.

I en nationell kohortstudie har en grupp danska forskare granskat medicineringen hos alla patienter över 30 år med en första hjärtinfarkt åren 1997–2006. Alla patienter skulle ha överlevt de förs­ta 30 dagarna efter hjärtinfarkten, och de följdes upp i ett år. Patienter som behandlats med klopidogrel exkluderades. Kohorten bestod då av runt 20 000 patienter. Av dessa förskrevs runt 4 300 (22 procent) PPI, och runt 660 (3 procent) fick H2-antagonister.

I en riskanalys visades att de som fått PPI hade en ökad relativ risk för ny hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död (hazard-kvot för kombinerat utfallsmått 1,46; 95 procents konfidensintervall 1,33–1,61; P < 0,001). Eftersom de patienter som fick PPI oftare var äldre, kvinnor och hade fler samtidiga sjukdomar utfördes även s k propensity score-analys. Denna metod är ett sätt att försöka kontrollera för sådana ojämlikheter mellan grupperna. Analysen stärkte dock riskassociationen med PPI i stället (P < 0,0001). En sensitivitetsanalys visade att de patienter som förskrivits H2-antagonister inte hade någon ökad risk (P = 0,78). Detta minskar risken för att störfaktorer kan förklara kopplingen mellan just PPI och negativa kardiovaskulära händelser. Att det finns en kliniskt relevant interaktion mellan ASA och PPI kan inte uteslutas.