En årlig minskning av antalet psykiat­riska vårdplatser i England kan kopplas till en ökning i antalet tvångsinläggningar påföljande år. Det rönet publiceras i BMJ.
I höginkomstländer har ambitionen länge varit att minska den institutionsbaserade psykiatriska vården och i stället introducera mer samhällsnära alternativ för psykiskt sjuka individer. Sådana alternativ kan inbegripa bl a lokala grupper för mental hälsa, möjlighet till behandling i hemmet och interventions­team. Dessa initiativ kan troligen minska antalet frivilliga inläggningar på psykiatriska kliniker, men i vissa länder, inkluderande England, har antalet tvångsinläggningar paradoxalt nog ökat.

Genom att granska tidstrender vad gäller antalet psykiatriska vårdplatser för inneliggande patienter och antalet tvångsinläggningar på psykiatrisk klinik har en brittisk forskargrupp kunnat undersöka om det finns någon relation mellan dessa variabler. Data kom från nationella register.
Mellan åren 1988 och 2008 minskade antalet vårdplatser inom den psykiat­riska vården med runt 64 procent (från 166,1 till 63,2 per 100 000 vuxna). Under samma tid ökade antalet tvångsinläggningar med runt 60 procent (från 40,2 till 65,7 per 100 000 vuxna). Forskargruppen använde korskorrelationsanalys, en metod som granskar om/hur ett tidsmönster i en variabel påverkas av ett tidsmönster i en annan. Denna metod kunde visa att minskningen i vårdplatser ett år var signifikant kopplad till ökat antal tvångsintagningar nästa år (r = –0,60; 95 procents konfidensintervall –1,06 till –0,15).
I analysen justerade man för sekulära tidstrender i variablerna, och därigenom sådana faktorer som antalet tvångsinläggningar föregående år. Sambandet med minskningen i vårdplatser tedde sig robust.

Bakgrunden till detta resultat kan dock vara mångfasetterad, och antalet frivilliga inläggningar granskades inte i analysen. Författarna drar ändå slutsatsen att det finns anledning att vara mer försiktig i minskningen av antalet vårdplatser inom psykiatrin i England.