Varje år får flera miljoner patienter runtom i världen hjärtinfarkt i samband med icke-kardiell kirurgi. Dessa infarkter är generellt mindre välkarakteriserade än de som inträffar utan föregående kirurgi. En närmare beskrivning av sådan postkirurgisk hjärtinfarkt publiceras nu i Annals of Internal Medicine.

Resultaten kommer från POISE-multicenterstudien och beskriver fynd från 8 351 patienter i 23 länder. Inklusionskriterier var icke-kardiell kirurgi, ålder ≥45, förväntad vårdtid ≥24 timmar och förekomst av hjärt–kärlsjukdom eller riskfaktorer för åderförkalkning (såsom diabetes). EKG togs på alla patienter 6–12 timmar samt dag 1, 2 och 30 efter kirurgin. Troponiner mättes 6–12 timmar samt dag 1, 2 och 3 efter kirurgin. Hjärtinfarkt definierades som typiska biomarkörförändringar och ett eller fler av följande: ischemiska symtom, typiska EKG-förändringar, perkutan ko­ronarintervention eller bypass-operation, tecken på hjärtinfarkt vid ekokardiografi/radionuklidbildavbildning eller ob­duktionsfynd.

Inom 30 dagar hade 415 patienter (5 procent) fått perioperativ hjärtinfarkt. De flesta (74 procent) inträffade inom 48 timmar efter kirurgin, och 65 procent av patienterna hade inga ischemiska symtom (t ex bröstsmärta, arm­smärta eller andfåddhet).
30-dagarsmortaliteten var 12 procent bland dem som fick hjärtinfarkt perioperativt och 2,2 procent bland dem som inte fick det (P < 0,001). Det bör noteras att patienterna som fick hjärtinfarkt förstås var äldre och hade fler riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Ett annat observandum var att en betydande del av patienterna med hjärtinfarkt lämnade sjukhuset utan full sekundärprofylax, exempelvis fick bara 65 procent ASA.Bland dem som fick hjärtinfarkt var 30-dagarsmortaliteten ökad oavsett förekomst av ischemiska symtom eller inte. Därför anser författarna att rutinövervakning med troponiner bör ske hos alla riskpatienter efter kirurgi för att inte missa en prognostiskt viktig hjärtinfarkt.