Malignitetsrisken är ökad under hela livet för barn som överlever cancer. Det visar en studie i JAMA. Studien har gjorts i Storbritannien och omfattar 17 981 individer som under åren 1940–1991, då deltagarna var under 15 år, drabbades av någon form av cancer och som överlevde sjukdomen i minst fem år. Data har funnits tillgängliga fram till 2006, och deltagarna har följts under i genomsnitt 26 år. Författarna har tittat på risken för att senare i livet drabbas av en ny primär malignitet.

Under uppföljningstiden upptäcktes totalt 1 354 maligniteter hos 1 222 deltagare. Av maligniteterna var 305 lokaliserade i CNS, 278 i hud (icke-melanom), 105 i mag–tarmkanalen, 100 i njurar och genitalia, 97 i bröst och 94 i skelettet. Om man slår ihop samtliga tumörer innebär siffrorna att det var ungefär fyra gånger vanligare (SIR = 3,9; 95 procents konfidensintervall 3,6–4,2) att en individ som haft cancer i barndomen drabbades av en ny primärtumör i vuxen ålder.
Ett annat sätt att se på saken är att 5 procent av deltagarna som haft cancer som barn hade utvecklat en ny malignitet när de var 38 år gamla. För individer som inte haft cancer som barn var motsvarande ålder i stället 54 år.

När författarna jämförde individer som haft cancer som barn och som var över 40 år då de fick sin andra malignitet med individer som inte haft cancer som barn var risken särskilt ökad för malignitet i mag–tarmkanalen och urin­vä­gar/genitalia. Viktigt att notera när det gäller mag–tarmcancer är att risken är ökad för individer som i barndomen genomgått strålbehandling av buken.
För individer som strålbehandlas som barn på grund av en mag–tarmmalignitet bör man därför överväga att införa rutinmässig screening med exempelvis koloskopi i vuxen ålder, anser författarna. Mot bakgrund av att allt fler människor överlever cancer i barndomen blir eventuella risker dessa individer löper då de blir äldre ett allt viktigare forskningsfält.