Rökning är en potent riskfaktor för benartärsjukdom hos initialt friska kvinnor, och en viss risk kvarstår även bland dem som slutat, enligt en artikel i Annals of Internal Medicine.
Det har tidigare visats att rökare med mer än 25 paketår (1 paket om dagen per år) har högre risk för benartärsjukdom än den som aldrig har rökt. Dock är effekten av rökstopp okänd, och begränsade data finns för kvinnor.

I den aktuella studien användes den stora prospektiva kohortstudien Wo­men’s health study, där runt 40 000 kvinnor (rökare och icke-rökare, samtliga utan kardiovaskulär sjukdom vid baslinjen) följdes upp med avseende på risk för (symtomatisk) benartärsjukdom.
Snittuppföljningen var ca 13 år, och deltagarna besvarade varje år formulär kring sina sjukdomar. Benartärsjukdom definierades som diagnos av claudicatio intermittens eller genomförd perifer artärkirurgi inkluderande kateterinterventioner.

178 fall av benartärsjukdom bekräftades under studietiden. Bland de fyra kategorierna (aldrig rökt, tidigare rökt, rökare av <15 cigaretter/dag och rökare av ≥15 cigaretter per dag) var den åldersjusterade incidensen 0,12, 0,34, 0,95 och 1,63 fall per 1 000 personår. Tidigare rökare hade runt tre gånger högre risk för benartärsjukdom än de som aldrig rökt.Multivariat justering för exempelvis hormonell terapi påverkade knappt resultaten, men ytterligare justering för bl a högsensitivt CRP (hs-CRP) bland nuvarande rökare justerade riskestimaten något neråt. En del av risk­ökningen verkar alltså kunna förklaras av kärlinflammation, men mycket kvarstår som oförklarat.Den högsta risken uppmättes bland kvinnor som rökt mer än 10 år, som tidigare visats i litteraturen. Att ha slutat röka minskade risken, men en förhöjd risk kvarstod tyvärr, jämfört med dem som aldrig rökt. Studien stödjer förstås trots detta vikten av rökprevention och rökstopp.