I tidskriften Nature presenteras en studie i vilken forskare från Storbritannien lyckats inducera stamceller i hjärtat till att bli kardiomyocyter.

Att det finns stamceller i hjärtats epikardium hos fullvuxna (EPDC, epicardium-derived progenitor cells) är känt sedan tidigare. Den nu aktuella studien har gjorts på möss. För att aktivera EPDC-cellerna och få dessa att utvecklas till kardiomyocyter har en grupp djur givits proteinet Tβ4 (tymosin beta 4). Proteinet förekommer i många olika typer av vävnad, och tidigare forskning har visat att det kan påverka utvecklingen av blodkärl. Att proteinet skulle kunna påverka stamceller till att bli hjärtmuskelceller har inte visats tidigare.

Proteinet gavs dagligen i injektionsform under en vecka till en grupp möss, medan en kontrollgrupp djur inte fick proteinet. Därefter »skapades« en hjärtinfarkt hos djuren genom att ett av kranskärlen ligerades. Man har sedan undersökt djuren veckorna efter skadan, och det visade sig då att bland djur som fått injektioner av proteinet aktiverades EPDC-cellerna och migrerade från epikardiet till de skadade delarna av myokardiet, där de utvecklades till kardiomyocyter. Detta skedde inte hos obehandlade möss. Intressant nog visar studien också att hjärtats funktion förbättrades hos behandlade djur, och ejektionsfraktionen var högre hos behandlade djur.

Att EPDC-cellerna aktiverats kopplas till att de började uttrycka genen Wt1 (Wilms’ tumour suppressor gene) ett par dagar efter skadan hos djur som fått injektioner av Tβ4. Denna gen är normalt inaktiverad hos vuxna människor och djur men har visats spela en roll då embryonala stamceller utvecklas till kardiomyocyter. Mekanismen genom vilken EPDC-cellerna aktiveras, migrerar och bildar en ny typ av celler återstår dock fortfarande att utreda. Forskning pågår dessutom kring andra vägar att aktivera EPDC-cellerna vid sidan av proteinet Tβ4 då detta måste ges i injektionsform.

Författarna spekulerar över om aktivering av EPDC-celler skulle kunna bli en metod för behandling av hjärtinfarkt i akutskedet men också en preventiv behandling för individer som löper ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Även om rönen är principiellt intressanta är det viktigt att poängtera att det rör sig om mycket tidiga resultat. I USA pågår försök där man ger Tβ4 till människa, men några resultat från de studierna har ännu inte presenterats.