Trombocythämmaren terutroban är inte bättre än ASA som skydd mot nya ischemiska händelser för patienter som drabbats av stroke eller TIA. Det visar en studie som presenteras i Lancet.
Det rör sig om en omfattande randomiserad och dubbelblindad undersökning som utförts vid 802 centra i 46 länder. Totat har över 19 000 patienter inkluderats. Dessa hade alla då behandlingen påbörjades haft isch­emisk stroke tre månader eller TIA åtta dagar dessförinnan. Samtliga deltagare var över 55 år då studien påbörjades, genomsnittsåldern uppgick till 67 år. De följdes under i genomsnitt 28 månader.

Deltagarna lottades till två lika stora grupper: en som dagligen gavs 100 mg ASA och en som gavs trombocythämmaren terutroban, en TPα-antagonist, i daglig dos om 30 mg. Deltagarna har följts avseende nya ischemiska händelser. Primärt effektmått var antal som drabbats av en av följande händelser: ny ischemisk stroke (med eller utan dödlig utgång), hjärtinfarkt (med eller utan dödlig utgång) eller dödsfall till följd av vaskulär händelse, blödningar undantagna. Bland de terutrobanbehandlade skedde detta för 1 091 individer, vilket motsvarar 11 procent. Bland ASA-behandlade skedde det för 1 062 individer, också det 11 procent.
På biverkningssidan noterades att mindre blödningar var något vanligare bland terutrobanbehandlade. I övrigt noterades inga skillnader mellan grupperna. Författarna har justerat för faktorer som ålder, kön, diabetes och om patienten behandlas med statiner eller ACE-hämmare, men inte heller efter justering för detta har man funnit några skillnader mellan grupperna. Då det inte noterats några skillnader i behandlingseffekt eller säkerhet avbröts studien i förtid.

I en kommentar till artikeln konstateras att resultatet skulle kunna ha blivit ett annat givet att man använt sig av högre dos av terutroban. Detta skulle dock kunna påverka blödningsrisken, särskilt mot bakgrund av att det, som nämnts, faktiskt noterats något fler mindre blödningar hos terutrobanbehandlade.
Författarna skriver att globalt är ASA fortfarande etablerad standardbehandling för sekundärprevention efter isch­emisk stroke givet preparatets effekt, biverkningsprofil och låga kostnad.