Antalet människor med typ 2-diabetes världen över har ökat med närmare 150 procent på 30 år. I dag finns i storleksordningen 350 miljoner människor med typ 2-diabetes. Det innebär att närmare en av tio vuxna människor världen över har typ 2-diabetes, enligt en studie som presenteras i Lancet.

Studien bygger på data avseende fas­te­glukos från 2,7 miljoner människor från 199 länder; samtliga över 25 års ålder. Baserat på uppgifterna har man beräknat att det fanns runt 350 miljoner människor med typ 2-diabetes (definierat som ett fasteplasmaglukos ≥7,0 mmol/l) under år 2008. Det ska jämföras med beräknade 153 miljoner diabetiker år 1980.

Intressant att notera är att ökningen var något högre när det gäller kvinnor. För kvinnor ökade den globala prevalensen med 23 procent under perioden 1980 till 2008: från 7,5 till 9,2 procent. För män var ökningen 18 procent: från 8,3 till 9,8 procent. Flera faktorer bidrar till utvecklingen. En av dessa är givetvis övervikts- och fetmaepidemin som breder ut sig snabbt i många länder. En annan, och minst lika viktig, förklaring är dock att människor blir allt äldre och därigenom löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. Författarna beräknar att just ökad ålder står för 70 procent av ökningen i antalet fall av typ 2-diabetes medan fetma/övervikt står för 30 procent.

Om man tittar geografiskt noteras att förekomsten av typ 2-diabetes ökat i princip i hela världen under de senaste tre decennierna, men på vissa håll har det gått snabbare. Till exempel har utvecklingen gått snabbare i USA än i Europa.
Författarna understryker att utvecklingen av diabetesrelaterade komplikationer kommer att leda till mycket omfattande belastningar på sjukvårdssy­stemen världen över de kommande decennierna. Det krävs att sjukvården gör sig beredd för att möta detta.

På ledarplats efterfrågas en myndighet eller institution som ska kunna följa dia­betesutvecklingen på global basis. Motsvarande organisationer med uppgift att monitorera sjukdomsutveckling på global basis finns för flera infektionssjukdomar.