Ärrbildning i huden kan vara ett stort problem efter skador och kirurgi. Mark Fergusons grupp i Manchester har i flera arbeten visat betydelsen av cytokinerna transforming growth factor β (TGF-β) för ärr­utveckling.
Gruppen har nu genomfört en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2-studie på 156 patienter som genomgått bilateral varixkirurgi. TGF-β3 i dosen 500 ng/100 µl/cm injicerades längs sårkanterna inom 30 minuter efter suturering. Utvärdering av ärrens utseende upp till 12 månader postoperativt gjordes av forskarna, lekmän och av patienterna själva.

Resultaten visade att TGF-β3 signifikant förbättrade ärrens utseende jämfört med placebo från 6 veckor till 7 månader postoperativt, vilket var studiens primära effektmått. Sekundära effektmått, som ärrens utseende upp till 12 månader postoperativt, visade också i vissa utvärderingar i studien signifikanta förbättringar. Inga allvarliga biverkningar uppträdde.
Studien är intressant och väl genomförd. Det finns ett behov av att kunna förbättra ärrbildningen efter kirurgi och skador framför allt hos personer med keloider eller hypertrofiska ärr. Även för personer med normal ärrbildning kan det finnas ett intresse av att förbättra ärrbildningen efter elektiv kir­urgi. Den kommersiella potentialen är uppenbar, men det återstår förstås att se vem som är motiverad att betala för behandlingen, den offentliga vården eller patienten själv.
Det kan nämnas att en stor fas 3-multicenterstudie med TGF-β3 utförd efter ovanstående studie inte kunde visa signifikanta förbättringar av ärrens utseende, och registreringen av preparatet har avbrutits.