Införandet av bonusar för att uppnå vissa kvalitetsmål i den brittiska primärvården verkar ha gett positiva effekter, men detta kan ha skett på bekostnad av andra aktiviteter. Det visas i en analys i BMJ.

År 2004 infördes bonusar i det engels­ka primärvårdssystemet. Upp till 25 procent av en allmänläkares inkomst kunde kopplas till i vilken grad ett antal fördefinierade kvalitetsmått uppnåtts. Vissa studier har visat att engelska allmänläkarmottagningar presterade bra enligt dessa mått under senare år, men det är oklart hur mycket av denna förbättring som berott på underliggande tidstrender. Någon bonusrelaterad förbättring i blodtryckskontroll har inte kunnat påvisas (se LT nr 8/2011).

I en ny registerstudie granskade en engelsk forskargrupp tidstrender i andelen uppnådda kvalitetsindikatorer som gav bonusutdelning och jämförde med trender i ett antal indikatorer som inte definierats som bonusgivande. Studien omfattade åren 2002–2003, dvs innan bonussystemet infördes, och åren 2004–2007, då var i bruk. I studien grans­kades 148 alllmänläkarmottagningar med sam­manlagt 653 500 patienter.

Exempel på bonusgivande indikatorer var registrering av tobaksanamnes vid en rad sjukdomar, blodtryckskontroll efter TIA/stroke, HbA1c-mätning vid dia­betes, patienter med kranskärlssjukdom som förskrevs betablockerare (om ej kontraindicerat), diabetespatienter som vaccinerats mot influensa etc.
Indikatorer som däremot inte gavs bonusprioritet inkluderade bl a kolesterolprovtagning hos hypertoniker, kreatininprovtagning hos hypertoniker, pneumokockvaccination hos splenektomerade och tyreoideaprovtagning hos deprimerade kvinnor över 50 år.
Analysen visar att andelen uppnådda kvalitetsindikatorer ökade redan åren innan bonussystemet infördes. När bonussystemet infördes ökade andelen mer än vad underliggande tids­trender predicerade, dvs systemet verkar ha haft en extra effekt. De kvalitetsindikatorer som inte gav bonus genomgick dock en liten men signifikant försämring under studieperioden (tvärt­emot deras tidstrend åren före 2004).

Författarna drar slutsatsen att förbättringarna på grund av bonusutdelning kan ha skett på bekostnad av en liten försämring av vårdaspekter som inte ansetts bonusgrundande. Resultaten pekar på vikten av att följa hela spektrumet av vårdaktiviteter när man utvärderar nya system.