Hög konsumtion av choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke. Fynden publiceras i BMJ.
Kakaoprodukter som innehåller flavonoider har kopplats till fördelaktiga effekter på bl a kärlendotel och insulinkänslighet. Även antihypertensiva, an­ti­trombotiska och antiinflammatoriska effekter har antytts. Få studier har dock använt direkta kardiovaskulära utfallsmått, t ex hjärtinfarkt.

I en metaanalys granskades studier om chokladkonsumtion och kardiometabola sjukdomar. Författarna gjorde en systematisk litteratursökning i sedvanliga databaser från 1960 och framåt. Randomiserade, kontrollerade studier (RCT) kohortstudier, fall–kontrollstudier och tvärsnittsstudier inkluderades. Utfallsmåttet skulle vara kardiovaskulär sjukdom, hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, dia­betes eller metabola syndromet.
Sju studier, en tvärsnitts- och sex kohortstudier, med totalt 114 000 deltagare uppfyllde inklusionskriterierna. Inga RCT återfanns. Deltagarna var 25–93 år. Författarna jämförde risken för negativa utfall i kategorierna med högst respektive lägst chokladkonsumtion (definierat på olika sätt i varje studie). Chokladintag mättes genom enkäter eller dagböcker, och uppföljningstiden var 8–16 år. Studiekvaliteten bedömdes som adekvat men inte hög. Alla rapporterade resultat justerade dock för ålder, kön, BMI, fysisk aktivitet, andra kostfaktorer etc.
När resultaten från de olika studierna vägdes samman kunde en total riskminskning för kardiovaskulär sjukdom på 37 procent ses hos dem med hög chokladkonsumtion (relativ risk 0,63; 95 procents konfidensintervall, KI, 0,44–0,90). Risken för stroke minskade med 29 procent (relativ risk 0,71; 95 procents KI 0,52–0,98). Endast en studie hade undersökt risken för diabetes; en signifikant riskminskning på runt 30 procent återfanns. Inga bevis för påtaglig publiceringsbias förelåg.
Ingen studie granskade risken för metabola syndromet, och författarna medger att alltför hög chokladkonsumtion kan leda till negativa effekter. Det är också möjligt att chokladintag oftare underrapporterats av personer med hög­re BMI, vilket skulle kunna ge en falsk koppling mellan lågt chokladintag och högre risk. Randomiserade studier bör nog utföras, innan alltför frestande slutsatser kan dras.