Professionella medicinska skribenter (»medical writers«, dvs inte spökskrivare) och läkemedelsindustrin är sällan med på artiklar som återkallas på grund av uppsåtliga fel.

I en systematisk, retrospektiv, biblio­met­risk studie genomsöktes PubMed mellan januari 1996 och februari 2008 med avseende på artiklar som återkallats på grund av uppsåtligt fel (misconduct) eller misstag (mistake). Kontrollgruppen bestod av de arbeten som återkallats på grund av misstag. En självständig, utomstående statistiker svarade för det statistiska arbetet.
Av 463 tillbakadragna artiklar hade 213 (46 procent) återkallats på grund av uppsåtligt fel och resterande på grund av misstag. I artiklar som återkallats på grund av uppsåtligt fel angavs sällan medicinska skribenter (3/213; 1,4 procent) eller stöd från läkemedelsindustrin (8/213; 3,8 procent), och i ingen sådan artikel förekom båda samtidigt (0/213).
Återkallelse på grund av uppsåtligt fel jämfört med återkallelse på grund av misstag var associerat med ingen deklarerad hjälp från medicinska skribenter (oddskvot, OR 0,16; 95 procents konfidensintervall, CI, 0,05–0,57), inget deklarerat stöd från läkemedelsindustrin (OR 0,25; 95 procents CI 0,11–0,58), ensamförfattare (OR 2,04; 95 procents CI 1,01–4,12), försteförfattare med minst en tidigare återkallelse (OR 2,05; 95 procents CI 1,35–3,11) och att försteförfattaren kom från ett låg-/medelinkomstland (OR 2,34; 95 procents CI 1,18–4,63). Den statistiskt signifikant förhöjda frekvensen av ensamförfattare kan förklaras av att dessa inte har ett kollegialt tryck på sig eller behöver känna ansvar för sina kollegors goda namn. Återfall bland författare som tidigare felat var inte heller förvånande.
Samma författargrupp undersökte för fem år sedan 1 000 artiklar som inte varit föremål för dementi eller återkallelse från tio tidskrifter med en impaktfaktor på 4–11. De fann att medicinska skribenter förekom i 6 procent av artiklarna, och förekomsten steg till 10 procent när industristöd deklarerades [JAMA. 2006;296(8):932-4].

Att professionella skribenter lyser med sin frånvaro i studier med uppsåtligt missledande data enligt den aktuella studien är inte så underligt då skribenterna följer väl etablerade riktlinjer. De har inget att vinna på att bli inblandade i bedrägerier med medvetna fel.
Att läkemedelsindustrin bara var inblandad i färre än 5 procent av de tillbakadragna artiklarna är också bra, men det kan givetvis bli ännu bättre. Samtidigt är det också oroväckande att undra vems anslag som har betalt de andra 95 procenten.
Vi bör fortsätta att hålla ögonen på de kommersiella krafterna. Författarna till studien, som alla är medicinska skribenter, går emellertid längre i sin tolkning och menar att även de allmänna och ideella system som stöder medicinsk forskning bör försäkra sig om att deras anslag utnyttjas korrekt.