Långa kvinnor löper ökad risk att drabbas av cancer. Det visar en studie som presenteras i Lancet Oncology.

Undersökningen bygger på data från 1 297 124 medelålders kvinnor (genomsnittsålder 56 år) från Storbritannien som inte haft cancer då studien påbörjades. Dessa följdes under i genomsnitt 9,4 år, och totalt omfattar studien data från 11,7 miljoner personår. Under perioden noterades 97 376 fall av cancer.
Författarna har haft tillgång till uppgifter om bland annat deltagarnas längd, som i genomsnitt var 160 cm. När man undersökte en eventuell koppling mellan längd och cancerrisk noterades att den sammanlagda risken för malignitet var ökad med 16 procent för varje längd­ökning med 10 cm (4 inches) hos kvinnor ≥152 cm (5 feet).

Man delade även in kvinnorna i grupper efter längd och noterade att kvinnor i den längsta gruppen (över 175 cm) löpte 37 procent ökad risk för cancer (95 procents konfidensintervall, CI, 1,33–1,42) jämfört med kvinnor i den lägsta gruppen (under 152 cm).
Resultaten står sig efter justering för bl a BMI, fysisk aktivitet och socioekonomisk status. Dock noterades att bland kvinnor som rökte var lång kroppslängd inte förknippad med ökad risk för cancer – denna risk var i stället lägre bland långa rökande kvinnor än bland korta rökare.

Om man tittar på enskilda malignitetsformer noterades den tydligaste kopplingen mellan längd och cancer för malignt melanom, njurcancer och leukemi. För malignt melanom var 10 cm ökad längd förknippad med 32 procents ökad risk för sjukdomen (relativ risk, RR, 1,32; 95 procents CI 1,24–1,40). För njurcancer och leukemi var risken ökad med 29 respektive 26 procent. Även för cancer i bland annat kolon, rektum, bröst, ovarium och CNS noterades en koppling mellan längd och ökad malignitetrisk men inte lika kraftig som för malignt melanom, njurcancer och leuk­emi.

Vad kopplingen mellan längd och ökad risk för cancer beror på återstår att utreda. En möjlighet är att hormonella faktorer spelar in. En annan potentiellt bidragande förklaring är att långa individer överlag har fler celler, vilket statistiskt sett innebär att risken för mutationer ökar.
I en kommentar till artikeln understryks att riskökningen som noterats är av så pass begränsad grad att det inte finns anledning till oro för långa kvinnor. Livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet och rökning påverkar risken för cancer i betydligt större utsträckning än längden.