Viktuppgång är en vanlig anledning till att kvinnor i fertil ålder slutar använda p-piller. Risken för viktuppgång kan också var ett skäl till att man inte börjar använda p-piller, vilket i sin tur kan öka risken för att bli ofrivilligt gravid. Uppfattningen att p-piller ger viktuppgång är vanligt förekommande även bland förskrivare.
De flesta studier gjorda på kombinerade p-piller har inte haft vikt som primärt utfallsmått, och de har inte varit långtidsstudier. Kunskapen om det normala mönstret för viktuppgång hos kvinnor i fertil ålder är knapphändig.
Vår studie syftade därför till att också beskriva viktökning under den fertila perioden. Ett frågeformulär avseende längd, vikt, preventivmedelsanvändning, reproduktiv hälsa, rökning och motion skickades till ett slumpmässigt urval av 19-åriga kvinnor födda i Göteborg 1962 (n = 656) och 1972 (n = 780). Femårsuppföljningar har därefter gjorts på samma kvinnor under 1986–2006 och 1996–2006 i respektive grupp.

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i vikt-/BMI-ökning mellan kvinnor som hade använt kombinerade p-piller (n = 568) (7,18 kg/2,50 enheter) och kvinnor som aldrig använt sådana (n = 46) (6,72 kg/2,36 enheter). För att undersöka om användning av kombinerade p-piller var associerad med viktuppgång utfördes en longitudinell variansanalys, och faktorer såsom kombinerade p-piller, ålder, barn, rökning och motion inkluderades. Den enda faktor som gav viktökning var ålder (0,45 kg per år). Kombinerade p-piller, oavsett kort eller lång användningstid, gav en försumbar viktförändring (0,072 kg/år), men en linjär regressionsanalys visade ingen signifikant viktförändring oavsett lång eller kort tids användning av kombinerade p-piller (se figuren). Inte heller barn eller motion gav någon signifikant viktförändring under dessa 15 år. Rökare minskade (P < 0,001) vikten med 1,64 kg under den 15-årsperiod som mätningen omfattade.Det är viktigt att denna kunskap förmedlas av förskrivare av p-piller eftersom den kan minska rädslan för viktuppgång hos kvinnor som använder p-piller. Samtidigt är det viktigt att t ex personal på ungdomsmottagningar arbetar aktivt med att bryta trenden av ökande kroppsvikt hos framför allt tonåringar.


En linjär regressionsanalys visade ingen signifikant viktförändring oavsett lång eller kort tids användning av kombinerade p-piller.