Celiaki är en immunmedierad sjukdom som drabbar ca 1 procent av befolkningen. Individer med celiaki löper ökad risk att drabbas av flera sjukdomar, bl a malignt lymfom, diabetes mellitus typ 1 och depression.
I en tidigare studie från vår grupp sågs en förhöjd risk för dialysbehandling hos celiakipatienter. Studien var dock begränsad till Slutenvårdsregistret [Nephrol Dial Transplant. 2006;21:
1809-15].

Den aktuella studien är den första som undersöker njursjukdom hos patienter med biopsiverifierad celiaki.
Genom insamling av rapporter avseende tunntarmsbiopsier tagna 1969–2008 identifierades 29 050 individer med celiaki. Terminal njursvikt definierades som njurtransplantation eller dialysbehandling rapporterad till Slu­tenvårdsregistret, Öppenvårdsregistret eller Svenska njurregistret. Vi identifierade 144 522 matchade referensindivider. Med Cox regression undersökte vi risken för framtida terminal njursvikt hos individer med celiaki.
90 personer (0,3 procent) med celiaki utvecklade terminal njursvikt (hazard-kvot (HR) 2,87; 95 procents konfidensintervall (CI) 2,22–3,71; P < 0,001). Estimatet påverkades endast marginellt när vi justerade för diabetes mellitus (HR 2,52; 95 procents CI 1,92–3,31).I en slutlig analys definierade vi terminal njursvikt som dialys eller njurtrans­plantation rapporterad till både ett patientregister och Svenska njurregistret (HR 3,20; 95 procents CI 2,39–4,28). Vi noterade även att ökad risk för framtida terminal njursvikt förelåg oberoende av ålder vid celiakidia­gnos. Mekanismen bakom fyndet är oklar och sannolikt multifaktoriell.Individer med celiaki löper alltså en nästan tre gånger förhöjd risk för framtida terminal njursvikt, även om den absoluta risken är låg, vilket manar till ökad uppmärksamhet på njurfunktionen hos dessa patienter.