I JAMA presenteras en studie av det atypiska antipsykotiska preparatet risperidons effekt mot posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos krigsveteraner.
Studien har bedrivits under perioden 2007 till 2010 och omfattar 247 amerikanska krigsveteraner som inte fått tillräcklig symtomlindring av behandling med SSRI-preparat. En klar majoritet (72 procent) hade fått sina PTSD-symtom efter att ha deltagit i strid i Vietnam eller i andra väpnade konflikter. Individer som uppfyllde kriterierna för schizofreni, bipolär sjukdom eller substansmissbruk har inte inkluderats. Deltagarna lottades till risperidon (upp till maximalt 4 mg per dag) eller placebo och följdes sedan under sex månader. De skattades avseende en mängd parametrar, däribland depressiva besvär, ångest, psykos och livskvalitet. Detta gjordes då studien påbörjades och efter 6, 12 och 24 veckor.

Primärt effektmått var poäng på skalan Clinician administered PTSD scale (CAPS) efter 24 veckors behandling. Resultaten kan sammanfattas med att PTSD-symtomen klingade av något under perioden, men inga statistiskt säker­ställda skillnader noterades mellan risperidon- och placebobehandlade. Inte heller när det gällde andra symtom, såsom depression och ångest (skattade enligt bl a skalorna Montgomery-Åsberg depression rating scale och Hamilton anxiety scale), noterades skillnader mellan grupperna. När det gäller biverkningar i form av bl a viktuppgång, trötthet och somnolens noterades detta i ökad utsträckning bland risperidonbehandlade.
Många amerikanska krigsveteraner med PTSD behandlas med SSRI, men dessa tycks fungera sämre på män än på kvinnor. Vid PTSD-behandling av krigsveteraner i USA är det vanligt att man vid otillräckligt behandlingssvar går vidare med olika typer av neuroleptika, däribland risperidon, trots att dessa inte har PTSD som godkänt användningsområde. Evidensen har varit mycket begränsad. Den nu aktuella studien är den hittills största i sitt slag.