Rökning är en tyngre vägande riskfaktor för cancer i urinblåsan än vad tidigare studier visat; detta enligt en undersökning från USA som presenteras i JAMA.

Studien bygger på data från närmare en halv miljon människor, 281 394 män och 186 134 kvinnor från kohorten National Institutes of Health-AARP diet and health study. Då studien påbörjades svarade deltagarna på ett formulär med frågor om bl a rökning. Därefter följdes de under perioden 1995–2006. Under uppföljningen (totalt fanns data från drygt 4,5 miljoner personår) drabbades 3 896 män och 627 kvinnor av blåscancer. För individer som var aktiva rökare var risken 4,1 gånger högre än för icke-rökare. För exrökare var risken ökad med 2,2 gånger.
Författarna har slagit samman tidigare publicerade material och konstaterar att den aktuella studien visar att rökning är en tyngre vägande riskfaktor för blåscancer än vad man tidigare trott. En sätt att tolka resultaten är att blåscancer tycks ha blivit vanligare bland rökare, vilket skulle kunna bero på att cigarettrökens sammansättning förändrats (t ex genom att röken i dag innehåller högre halter av bl a betanaftyl­amin, som skulle kunna kopplas till malignitet). En annan möjlighet är att det i dag upptäcks fler maligniteter i urinblåsan hos rökare då sambandet mellan rökning och blåscancer blivit mer välkänt.
En begränsning med studien är det faktum att man inte specificerat rökning mer än till »aktiv rökare«, »exrökare« eller «icke-rökare«. Det finns således inga uppgifter om hur antalet rökta cigaretter per dag påverkar risken för blåscancer. En intressant observation är att allt färre amerikaner röker. Parallellt med detta har antalet amerikaner som drabbas av lungcancer minskat medan antalet som drabbas av blåscancer legat stabilt.