Luftvägsinfektion orsakad av RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) orsakar 100 000-tals dödsfall varje år bland barn i världen. Också i Skandinavien förekommer större RSV-epidemier vartannat år även om dödligheten är låg.

En forskargrupp i Holland kunde påvisa ett samband mellan D-vitaminbrist och ökad risk för RSV-orsakade ned­re luftvägsinfektioner under spädbarnsperioden. Studien presenteras i Pediat­rics.
156 individer inkluderades i denna longitudinella studie. D-vitamin, i form av 25-OHD, mättes i navelsträngsblod direkt efter förlossningen. Effektmått var RSV-infektion i nedre luftvägarna under första levnadsåret. Infektionen fastställdes på två sätt, genom antingen föräldrars rapportering, baserat på en strikt symtomkatalog, eller läkares dia­gnos. I båda fallen bekräftades diagnosen med realtids-PCR-påvisning av RSV-RNA i odlingar av nässvalgssekret.
Av de 156 deltagande barnen drabbades 18 (12 procent) av RSV-infektion i nedre luftvägarna. Dessa barn hade signifikant lägre D-vitaminkoncentration i navelsträngsblod än de 138 friska barnen (65 ± 7 vs 84 ± 11 nmol/l; P = 0,009). Dessutom var risken att få RSV-infektion sex gånger högre med en låg plasmanivå (<50 nmol/l) än med en hög (>75 nmol/l).

Resultaten korrigerades för faktorer som signifikant påverkade D-vitaminkoncentrationen i blodet: moderns etnicitet, vitamin D-tillförsel under graviditeten, födelsevikt, födelsemånad/-säsong och soltimmar under observationstiden. Författarna beklagar att det inte gick att ta hänsyn till andra viktiga faktorer, som moderns matvanor och solexponering. Dessutom var antalet individer som ingick i studien litet, vilket begränsar studiens statistiska styrka.
Det måste dock påpekas att allt fler studier lyfter fram D-vitaminbrist som en viktig faktor i luftvägsinfektioners patogenes. Föreliggande studie må ha sina brister, och det är för tidigt att ge särskilda rekommendationer, men resultaten är signifikanta och plausibla och rättfärdigar större kliniska studier.