Sömnapné hos äldre kvinnor ökar risken för lindrig kognitiv störning. Det visar en studie presenterad i JAMA.
Studien omfattar 298 kvinnor med en genomsnittsålder på 82 år som under åren 2002–2004 undersöktes med polysomnografi i hemmet för att analysera sömnen. Andningsproblem i sömnen definierades som minst 15 episoder av andningsuppehåll (apné–hypopné) per timme. Detta noterades för 102 kvinnor.

En uppföljning av deltagarnas kognitiva funktioner gjordes 2006–2008, då man noterade att 107 (36 procent) av samtliga kvinnor uppfyllde kriterierna för lindrig kognitiv störning (mild cogni­tive impairment) eller demens. I gruppen med andningsproblem var andelen 45 procent. Det ska jämföras med 31 procent av dem som inte uppfyllde kriterierna för apné. Resultaten har kontrollerats för faktorer som ålder, BMI, utbildningsnivå, rökning, diabetes, hypertoni och medicinering.

Värt att notera är att deltagarnas totala sömntid inte påverkade risken för kognitiv störning eller demens, där­emot var andelen av den totala sömntiden med apné kopplad till detta. Studien har dock ett begränsat antal deltagare, och mer omfattande undersökningar med fler individer behövs för att ytterligare utreda och fastslå sambandet.