Det globala antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer har nästan trefaldigats under de senaste 30 åren. Det visar en uppmärksammad studie i Lancet.
Studien omfattar 187 länder världen över, och författarna har samlat in data från över 300 cancerregister som sträcker sig över perioden 1980 till 2010. Man har tittat på förekomst och mortalitet i både bröst- och cervixcancer för kvinnor över 15 års ålder.

Författarna beräknar att antalet kvinnor världen över som årligen drabbas av bröstcancer uppgick till 641 000 år 1980 och till 1 643 000 under 2010, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på ca 3,1 procent. Tittar man på dödlighet i bröstcancer globalt har den ökat i absoluta tal men inte lika snabbt som incidensen. År 1980 beräknades 250 000 kvinnor ha avlidit i bröstcancer, jämfört med 425 000 under 2010.
Vad den globala ökningen av bröstcancerfall beror på är en komplex fråga. I en kommentar, även den publicerad i Lancet, konstateras att ökningen delvis har drivits av att det i dag finns fler kvinnor som befinner sig i det åldersspann då man normalt drabbas av sjukdomen, men det är inte hela förklaringen. Andra faktorer som t ex livsstil och kost spelar sannolikt också in. När det gäller cervixcancer har man inte noterat en lika kraftig ökning i antalet sjukdomsfall: från 378 000 år 1980 till 454 000 i fjol, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 0,6 procent. Dödligheten i cervixcancer har inte förändrats markant över perioden.  

Geografiskt kan utvecklingen sammanfattas med att allt fler kvinnor i fattiga länder drabbas av och avlider till följd av särskilt bröstcancer och att en allt större andel av det totala antalet drabbade och avlidna numera återfinns i fattiga länder. Detta illustreras av att år 1980 kom 65 procent av alla bröstcancerdrabbade från västländer, vilket ska jämföras med fjolåret, då det rörde sig om strax under 50 procent. Bidragande till utvecklingen är att kvinnor i västvärlden ges tillgång till screening samt medicinering och vaccination, medan kvinnor i låginkomstländer inte har samma möjligheter. Skillnaderna i mortalitet mellan fattiga och rika länder illustreras tydligt av att man i dag noterar 2,3 dödsfall i bröst- eller cervixcancer i fattiga länder för varje dödsfall i västvärlden. Tittar man på just cervixcancer noteras särskilt stora skillnader mellan fattiga och rika länder. 76 procent av alla sjukdomsfall globalt sker i dag i utvecklingsländer, och hela 22 procent i länder i Afrika söder om Sahara. 
Komplikationer kopplade till graviditet och förlossning har länge varit den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 50 års ålder i utvecklingsländer, men om den rådande trenden håller i sig hotar bröst- och cervixcancer snart att skörda lika många människoliv som graviditets- och förlossningsrelaterade komplikationer i fattiga länder. Detta innebär att många länder måste satsa på screening och behandling för att få bukt med problemen, skriver författarna, som också understryker att ökningen av bröst- och cervixcancer ofta negligeras av hälsomyndigheter i många fattiga länder. Situationen på global och särskilt nationell basis ofta är svår att generalisera då man funnit stora skillnader avseende incidens och mortalitet både mellan närliggande länder och inom länder. Dessutom bygger studien på ett stort antal olika material och register som ställs samman med de problem det är behäftat med.